*alt_site_homepage_image*

Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7940/0002:17, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00081994, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., PADVARIŠKIŲ K., PALAIMOS G. 4, KOREGAVIMO

2019 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 ir 3.18.4 papunkčiais, ir atsižvelgdamas į piliečių prašymą:
1. P r i t a r i u planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/0002:17, detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), reg. Nr. T00081994, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., Palaimos g. 4, koregavimą.
2. O r g a n i z u o j u žemės sklypo, Detaliojo plano, reg. Nr. T00081994, koregavimą. Planavimo tikslai – žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/0002:17, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų ribų, plotų ir koordinačių tikslinimas (klaidų taisymas), nustatant juose specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus, privalomuosius reglamentus ir žemės naudojimo būdus, infrastruktūros žemės sklypo dalijimas į du žemės sklypus, išskiriant kelią, esantį valstybinėje žemėje.
3. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano koregavimo.
4. N u r o d a u, kad Detaliojo plano koregavimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Administracijos direktorius

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image