Iš viso rezultatų:

Želdiniai

Leidimai kirsti ir genėti želdinius

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo darbams leidimus išduoda seniūnijų seniūnai bei Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas, atsakingas už želdinių tvarkymą ir priežiūrą.

Prašymus dėl medžių kirtimo, genėjimo prašome pateikti seniūnijai, kurioje yra jūsų nurodyti želdiniai arba Trakų rajono savivaldybės administracijos dokumentų priėmimo langelyje arba atsiųsti el. p.: inute.neverovskiene@trakai.lt .

Prašymo forma

Teisės aktai:

2020-12-17 Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa ir planas 2021-2025 m. 

2020-06-29 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P2E-429 : Dėl visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo"

2020-05-21 Trakų rajono želdynų komisijos nuostatai

2020-12-17 Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių pakeitimas

2020-05-28 Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklės S1E-113

2008-01-31  LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-87 "Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008-03-12 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 206 "Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems"

LR Želdynų įstatymas

2008-06-26 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343 Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo


 
 
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistę Inutę Neverovskienę tel. 8 528 41250, el.p. inute.neverovskiene@trakai.lt 

 

KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS Į VISUOMENINĘ TRAKŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJĄ

Pasikeitus Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatoms ir siekiant tinkamai vertinti ir prižiūrėti želdinius Trakų rajone, sudaroma nauja Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija.

Įgyvendinant  naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalį ir 25 straipsnį, savivaldybės administracija rengia Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir kviečia teikti kandidatūras į Trakų rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją, veikiančią visuomeniniais pagrindais.

Komisijos funkcijos:

  • teikia išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius teisės aktų nustatytais atvejais;
  • rūpinasi želdinių išsaugojimu, naujų želdynų įveisimu Trakų rajono savivaldybės teritorijoje;
  • konsultuoja želdinių savininkus ar valdytojus dėl želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo;
  • teikia siūlymus Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui dėl želdinių paskelbimo saugomais;
  • teikia rekomendacijas teritorijų planavimo dokumentams.

Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar Savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, Savivaldybės gyventojai, atsiliepę į viešai paskelbtą kvietimą.

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę iki š. m. gruodžio 3 d. teikti pasiūlymus į Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (turi būti raštiškas kandidato sutikimas dalyvauti komisijoje), Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu Vytauto g. 33, Trakai, tel. nr. (8 528) 41 250 arba el. p. inute.neverovskiene@trakai.lt .

Parengė Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius

 

 


Trakų rajono savivaldybė vykdys želdynų ir želdinių būklės stebėseną

Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme nustatyta prievolė savivaldybių administracijoms vykdyti želdynų ir želdinių būklės stebėseną. Dar 2008 m. Aplinkos ministerija patvirtino želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos nuostatas, parengtas vadovaujantis Želdynų įstatymu, Aplinkos monitoringo įstatymu ir kitais teisės aktais.

Ilgametę želdynų ir želdinių būklės stebėsenos patirtį Lietuvoje turi, ko gero, tik Alytaus ir Kauno miestų savivaldybės. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodo mokslo darbuotojos dr. Vilija Snieškienė ir dr. Antanina Stankevičienė jau kelerius metus stebi šių miestų želdynų ir želdinių būklę. Mokslininkės kasmet parengia išsamią stebėsenos ataskaitą, tyrimų medžiagą pristato ir apibendrina straipsniuose mokslo žurnaluose. Trakų rajono savivaldybė bus bene trečioji pasirengusi ir patvirtinusi savivaldybės teritorijos želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programą ir programos įgyvendinimo priemonių bei želdinių stebėsenos planą 2021 – 2025 m. laikotarpiui.

„Savivaldybės tarybos patvirtintoje Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programoje nustatyti bendrieji stebėsenos principai, metodika, pastovaus (nuolatinio) stebėjimo vietų išdėstymas. Stebėsenos plane tokių vietų parinkta aštuonios, Trakuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje ir Senųjų Trakų kaime“ – pasakoja Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė ekologė Inutė Neverovskienė. – „Ši želdinių stebėsenos programa prisidės prie bendrojo Trakų rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ir papildys Trakų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programą, sudarys sąlygas tinkamai vertinti želdinių būklę, valdyti ir prognozuoti ją, taikyti reikalingas želdinių tvarkymo priemones“.

Trakų mieste bus stebimi Vytauto gatvės želdiniai, senoji liepų alėja nuo Birutės gatvės link Lukos ežero, Vilniaus gatvės atkarpos želdiniai. Lentvaryje – Klevų alėjos medžiai ir Bažnyčios gatvės atkarpos želdiniai; Onuškyje ir Rūdiškėse bus stebimi aikščių prie bažnyčių želdiniai, Senųjų Trakų kaime – Trakų gatvės atkarpos želdiniai. Tokia želdinių būklės stebėsena, atliekama mokslininkų ekspertų, turėtų padėti ne tik stebėti savivaldybės miestų ir gyvenviečių aplinkos pokyčius, bet ir geriau prisitaikyti prie šių pokyčių, valdyti aplinkos, želdynų ir gatvių želdinių būklę ir užtikrinti gyventojų gerovę.

Trakų rajone išskirtiniame kraštovaizdyje auga įspūdingų želdinių ir istorinių želdynų. Todėl dendrologai, arboristai noriai talkina savivaldybės administracijai atliekant želdinių inventorizacijas, rengiant želdynų ir želdinių tvarkymo projektus. Tikimasi profesionalų paramos ir ateityje. Pagal parengtą programą ir priemonių planą savivaldybės administracija vykdys Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos paslaugos viešąjį pirkimą.

Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa.

 

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus informacija

 
 

Trakų miesto Vytauto g. ir Karaimų g. (viešųjų erdvių)

ŽELDINIŲ TVARKYMO KONCEPCIJA

Kviečiame Trakų miesto bendruomenę susipažinti su naujai parengta Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija.

Tinkamai pasodinta skroblų gyvatvorė. Nuotr. A. Lozuraitienė

Želdiniai gali išryškinti arba sumenkinti vizualiai suvokiamą vietovės tapatybę. Gatvių koridorių - labai svarbių viešųjų erdvių ribas aktyviai formuoja tiek gretimos visuomeninės, tiek privačios teritorijos. Šiuo atveju tai miesto sodybos, jų tvoros, statinių fasadai, gyvatvorės, želdiniai, kiemai. Taigi, mažieji privatūs želdiniai yra viešųjų erdvių regimojo pavidalo dalis. „Veikia“ jų dydis, sklaida, formos ir spalvos. Neretai naudojami šiam kraštui visai nebūdingi augalai - tujos, puskiparisiai, išskirtiniai margalapiai ir įmantrių formų (skiepyti) želdiniai. Karaimų gatvės aplinkoje akivaizdus želdinių ir apžvalgos galimybių konfliktas: daugelyje vietų tujų gyvatvorės užstoja arba ateityje užstos ežero ir Salos pilies vaizdus.

Šioje koncepcijoje siūloma krūmų ir žolynų panaudojimo tvarka, gatvėse numatant nuoseklų spalvinį sprendimą. Pagrindą sudaro vandens ir dangaus mėlyni bei violetiniai žolynų atspalviai. Daugelis krūmų grupių turi vienspalvius žiedus. Nenaudojami geltonlapiai ir raudonlapiai augalai. Dalis žalialapių augalų turi ryškų rudeninį arba žieminį vaizdą. Principinė nuostata - grupėse nėra maišomi geltonžiedžiai ir raudonžiedžiai augalai.

Labai kviečiame Trakų miesto bendruomenę pasinaudoti šios koncepcijos pavyzdžiais kuriant savo žaliąsias erdves ir taip prisidėti prie darnaus mūsų Trakų vaizdo: gamtiško, natūralaus, atkartojančio ežerų mėlius, nepanašaus į jokį kitą.

Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija.

 


Lentvaris pasipuošė naujais želdiniais

Dar 2018 metais vyko Vytauto g. rekonstrukcija, kurios metu, platinant gatvę reikėjo iškirsti keletą medžių. Žinoma už sveikų medžių pašalinimą buvo paskaičiuota ir sumokėta želdinių atkuriamoji vertė.

Per 2018 metus buvo gauta į savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programą 5 187 eur už želdinių atkuriamąją vertę. O 2019 metais šios lėšos panaudotos naujo želdyno įrengimui.

Šių metų lapkričio mėnesį Vytauto gatvėje, Lentvaryje buvo pasodinti 39 nauji medžiai.

Atsižvelgta į augusių medžių asortimentą, miestui buvo parinktos labai panašios medžių rūšys kaip prieš gatvės rekonstrukciją augusios.

Šiuo metu gatvės želdinius papildė 18 vnt. himalajinių beržų „Doorenbos“, pasodinti 4 europiniai maumedžiai, 4 sidabriniai klevai ir 3 pelkiniai koloniniai ąžuolai.

Tikimės, kad visi šie medžiai bus saugomi, gerbiami ir teiks bendruomenei džiaugsmo, o karštą vasaros dieną suteiks pavėsį.

 
 
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis