*alt_site_homepage_image*

Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statinio naudotojo pareigos prižiūrint statinį:

 • naudoti statinį pagal paskirtį;
 • nenaudoti statinio, kol jis nebaigtas statyti ir (ar) nepripažintas tinkamu naudoti;
 • laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų naudojimo ir priežiūros reikalavimų;
 • organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;
 • suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinį, jeigu tolesnis jo naudojimas kelią pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Nesudėtingų statinių, taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Žemės ūkio ministerijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

Eksploatuojamų statinių techninė priežiūra

Nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas:

 • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale ir įmonės atsakingiems asmenims siūlo numatomas priemones trūkumams pašalinti;
 • organizuoja kasmetines apžiūras (pasibaigus žiemos sezonui ir prieš prasidedant žiemos sezonui), kurios metu specialistų komisija (komisijos vadovas – nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas) detaliai apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustato statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį;
 • po kasmetinės apžiūros atlikimo pateikia išsamų statinio apžiūros aktą;
 • organizuoja ir vykdo neeilines apžiūras, pagal poreikį organizuoja esamo statinio tyrinėjimus, bei auditą;
 • pagal poreikį sudaro metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų planus;
 • užpildo statinio techninį (techninį-energetinį) pasą.

Statinių priežiūros dokumentai

Privalomus statinių priežiūros dokumentus atestuoti specialistai, pagal esamus statinių dokumentus ir atliktą vizualinę apžiūrą turi užpildyti:

 • statinio techninį arba techninį-energetinį pasą, kai statinio naudingas plotas yra didesnis kaip 1000 m2;
 • statinio techninės priežiūros žurnalą.

Statinių priežiūros dokumentai būna:

1. Nuolatiniai stebėjimai. Atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Atlieka techninis prižiūrėtojas arba asmuo kuriam tai pavesta. Vizualiai tikrinama:

 • pagrindinės konstrukcijos;
 • gaisrinės saugos priemonių būklė;
 • patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė;
 • Fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ir griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti.

2. Periodinės ir specializuotos apžiūros:

 • kasmetinės apžiūros;
 • neeilinės apžiūros;
 • statybiniai tyrinėjimai;
 • auditas;
 • kitos apžiūros.

3. Kasmetinės apžiūros:

 • atliekamos pasibaigus žiemos sezonui;
 • neprivalomos nesudėtingiems, 1–2 butų statiniams;
 • atlieka specialistų grupė (komisija), jos vadovas turi būti atestuotas;
 • tikrinamos pagr. konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė;
 • aprašoma ir registruojama apžiūros akte ir įrašu techninės priežiūros žurnale.

4. Neeilinės apžiūros:

 • atliekamos po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kt. bei keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;
 • atlieka specialistų grupė (komisija), jos vadovas turi būti atestuotas;
 • tikrinamos pagr. konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė;
 • aprašoma ir registruojama apžiūros akte ir įrašu techninės priežiūros žurnale.

Statinių naudojimo priežiūrą vykdo:

 • savivaldybės (vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių (nepriskirtų apskritims ir Susisiekimo ministerijai) naudojimo priežiūrą.);
 • susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija. (pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltikos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose naudojimo priežiūrą.);
 • teritorinė planavimo ir statybos inspekcija (Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo ypatingų statinių bei valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių naudojimo priežiūrą.).

Viešo administravimo subjektai turi teisę:

 • paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, pareikalauti iš statinio naudotojo imtis priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauti, kad būtų organizuota jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta bet kokia veikla statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje);
 • nustatyti terminus visiems 1 punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas);
 • kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti vykdomi darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmens ar valstybės saugumui;
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui;
 • reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys statinių priežiūrą

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image