*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA APIE FINANSUOJAMAS PARAIŠKAS 2023 m.

Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo komisijos sprendimu, įformintu 2023 m. spalio 12 d. posėdžio protokolu Nr. AP8-367, bei Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. P3E-246 patvirtintos finansuojamos paraiškos:

Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas

Skiriamas

finansavimas

Paraiškos įvertinimas

1. Bijūnų bendruomenė Istorijos takais 0,00 Paraiška atmesta: veiklos planuojamos  2023-11-01 – 2023-12-30 laikotarpiu, o pagal Aprašo 11 p. tinkamomis išlaidomis laikomos tos, kurios patirtos iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
2. VšĮ amatų mokykla "Sodžiaus meistrai" Organizacijos darbuotojų komandos stiprinimas ir įstaigos veiklų plėtra ir jos viešinimas 1000,00 Sumažinta suma: Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos privataus žemės sklypo tvarkymui, pasiūlyta įgyvendinti vieną veiklą.
3. VšĮ "Šv. Jono vaikai" Jogelonių jaunuolynas arba Jonų lankos 500,00 Sumažinta suma: Trūksta pagrindimo, pasiūlyta įgyvendinti vieną veiklą.
4. Asociacija "Aukštadvario žiburiai" Kalendoriaus "Aukštadvario krašto kulinarinis paveldas" leidyba 2000,00 Paraiška patvirtinta
5. VšĮ "Trakų švietimo centras" Trakų TAU - 10 2000,00 Paraiška patvirtinta
6. Lieponių kaimo bendruomenė "Karaliaus salos" Pažinimo ir bendrystės džiaugsmas 1980,00 Paraiška patvirtinta
7. VšĮ "Monoklis" Trumpa naktis - trumpas kinas 0,00 Paraiška atmesta: veiklos planuojamos 2024-06-28 – 2024-07-05 laikotarpiu, o pagal Aprašo 11 p. tinkamomis išlaidomis laikomos tos, kurios patirtos iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
8. VšĮ "Geri norai LT" Socialinio verslumo skatinimas Trakų rajone 2000,00 Paraiška patvirtinta
9. VšĮ "Rykantų paštas" Pašto diena Rykantuose 0,00 Paraiška atmesta: komisijos vertinimo metu paraiška nesurinko minimalaus 15 balų.
10. Kaimo bendruomenė "Nendrinukė" Mokytis niekada nevėlu 2000,00 Paraiška patvirtinta
11. Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė "Neris" Laikas kartu 1999,50 Paraiška patvirtinta
12. Trakų rajono neįgaliųjų draugija Transporto organizavimo paslaugų teikimas 1000,00 Paraiška patvirtinta
13. Vaikštenių bendruomenė Keliam nykščius už Anykščius 0,00 Paraiška atmesta: Pareiškėjas neatitinka Aprašo 13.1 p., nes organizacija neturi NVO žymos.
IŠ VISO: 14479,50  

INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Prašomas biudžetas
1. Bijūnų bendruomenė Istorijos takais 2000,00
2. VšĮ amatų mokykla "Sodžiaus meistrai" Organizacijos darbuotojų komandos stiprinimas ir įstaigos veiklų plėtra ir jos viešinimas 2000,00
3. VšĮ "Šv. Jono vaikai" Jogelonių jaunuolynas arba Jonų lankos 2000,00
4. Asociacija "Aukštadvario žiburiai" Kalendoriaus "Aukštadvario krašto kulinarinis paveldas" leidyba 2000,00
5. VšĮ "Trakų švietimo centras" Trakų TAU - 10 2000,00
6. Lieponių kaimo bendruomenė "Karaliaus salos" Pažinimo ir bendrystės džiaugsmas 1980,00
7. VšĮ "Monoklis" Trumpa naktis - trumpas kinas 2000,00
8. VšĮ "Geri norai LT" Socialinio verslumo skatinimas Trakų rajone 2000,00
9. VšĮ "Rykantų paštas" Pašto diena Rykantuose 1950,00
10. Kaimo bendruomenė "Nendrinukė" Mokytis niekada nevėlu 2000,00
11. Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė "Neris" Laikas kartu 1999,50
12. Trakų rajono neįgaliųjų draugija Transporto organizavimo paslaugų teikimas 1000,00
13. Vaikštenių bendruomenė Keliam nykščius už Anykščius 1990,00

KVIEČIAME NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS VIENKARTINĖS ATRANKOS BŪDU

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-49 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo (toliau – Programa) tvarkos aprašu, kviečiame Trakų rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas lėšoms iš Programos gauti.

Vienkartinės atrankos būdu  finansavimas skiriamas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skatinimui ir stiprinimui, organizuojant kryptingą gyventojų užimtumą, tradicinius renginius, stiprinant materialinę bazę Trakų rajone. Finansuojamos gali būti tik su nevyriausybinės ar bendruomeninės organizacijos ir jas vienijančių organizacijų veikla susijusios išlaidos, patirtos nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Šiuo atveju tinkamomis finansuoti išlaidoms laikoma:

  • atlygintinoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (lektorių ir pan.);
  • maitinimo paslaugoms ir (ar) maisto prekėms įsigyti, ne daugiau kaip 20 proc. visos skiriamos sumos;
  • transporto paslaugoms (nuomai, pavėžėjimui ar degalų išlaidoms);
  • projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;
  • kanceliarinėms prekėms;
  • prizams, suvenyrams, smulkioms ūkinėms prekėms;
  • kitoms prekėms ir paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas.

Reikalavimai pareiškėjui, siekiančiam gauti finansavimą:

  • organizacija privalo turėti žymą, kad yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
  • organizacija teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir nėra praradusi paramos gavėjo statuso (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
  • buveinės registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta yra Trakų rajono savivaldybėje.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki 2023 m. spalio 6 d. 15:45 val.  

Didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma – 2 000 eurų.

Vienkartinės atrankos būdu vienam projektui įgyvendinti, organizacija gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiška privalo būti užpildyta lietuvių kalba,  kompiuteriu pagal šio Aprašo 1 priedą, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę, pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti atspaudą. Paraiškos ir kiti reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami tiesiogiai atvykus į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai (305 kabinetą), atsiuntus paraišką paštu arba elektroniniu paštu karolina.meckovska@trakai.lt.

Visa informacija dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės org., Nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Paraiškos forma finansavimui vienkartinės atrankos būdu


 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image