Iš viso rezultatų:

Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdymas

Daugiabučiams namams valdyti, naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tokias valdymo formas:

 • Steigti daugiabučio namo savininkų bendriją, išsirinkti valdymo organus, pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą.
 • Sudaryti jungtinės veiklos sutartį (JVS) ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą.
 • Pasirinkti administratorių, kuris rūpinsis gyventojams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą. Administratorių skiria savivaldybė.

Daugiabučių namų savininkų bendrijas (DNSB) reglamentuojantys teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas;
 • Daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNSB) įstatymas;
 • Savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas;
 • Daugiabučių gyvenamų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas;
 • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų aprašas;

Jungtinės veiklos sutarties sudarymas ir įgalioto asmens paskyrimas

 • 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D1-1047 patvirtintos pavyzdinės daugiabučio gyvenamo namo bendro naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUS

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimą ir veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas;
 2. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai;
 3. Daugiabučio namo priežiūros plano ir administratoriaus veiklos ataskaitos pavyzdinės formos;
 4. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika;
 5. Trakų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalūs tarifai  daugiabučių namų, kuriuose techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, grupėms.
 6. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija

Bendrojo naudojimo objektų administratoriais, veikiantys Trakų rajono savivaldybės teritorijoje

Pavadinimas

Įmonės rekvizitai

Įtraukimo į sąrašą data

UAB „Mano Būstas NPC“

Ozo g. 12 A-1, Vilnius, įmonės kodas 125596783, el. paštas: info@manobustas.lt,
tel. nr. 8 700 55966

2014-07-01

UAB Trakų šilumos tinklai

Maironio g. 11, Trakai, įmonės kodas 181121797, el. paštas: administratore@trakusilumostinklai.lt, tel. nr. 8 528 52552

2013-12-04

UAB „Santjana“

Gelvonų g. 2, Vilnius, įmonės kodas 122656944, el. paštas [email protected], jonas.t@santjana.lt , tel.nr. 861270152, 862090015

2023-01-10

UAB „Servico“

Naugarduko g. 98, Vilnius, įmonės kodas 302520465, el. paštas info@servico.lt, tel.nr. 8 700 500 55

2022-09-26

Gyvenamųjų namų valdymą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai 

Valdytojų veiklos tikrinimas

Vadovaujantis žemiau įvardintais teisės aktais Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius įpareigotas atlikti daugiabučių namų bendro naudojimo valdytojų veiklos patikrinimą:

Su Valdytojų veiklos tikrinimo grafiku 2023 m. galima susipažinti:čia

Valdytojų veiklos tikrinimo klausimais  prašome kreiptis Į Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistę el. paštu karina.ivanauskiene@trakai.lt arba tel. 8 528 66286.

Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe, kurias vertėtų įsidėmėti

 1. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisęnaudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų.
 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę:
 • imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai;
 • reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus. Teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.
 1. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalovaldyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba LR civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir LR civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.
 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivaloapmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas LR civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.
 3. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privaloleisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.
 4. Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisęį bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
 5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai dėl klausimų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimu, pirmiausia turėtų kreiptis į jų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją.Šiam nepateikus atsakymo per 10 darbo dienų arba esant nepasitenkinimui atsakymu, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas gali būti skundžiamas Savivaldybės administracijai.

Su Statinių naudojimo priežiūra susiję teisės aktai ir statybos techniniai reglamentai:

 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

Statinių naudojimo priežiūros klausimais prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrių el. paštu Edita.merkeviciene@trakai.lt arba tel. 8 528 58307.

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis