*alt_site_homepage_image*

Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V- 888 „Dėl stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“  patvirtinti  stiprią ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašai.

Sąrašuose patvirtinta 150 Lietuvos mokyklų, iš jų 3 Trakų rajono savivaldybės gimnazijos (Trakų r. Aukštadvario gimnazija, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija, Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija), kurios sieks pažangos, gerins ugdymo kokybę ir mokinių ugdymosi pasiekimus.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. S1E-237 „Dėl pritarimo projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ pritarė Trakų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Nacionalinės švietimo agentūros (toliau –NŠA) vykdomame projekte.

2020 m. balandžio 1 d. pasirašytos iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ NŠA ir savivaldybės partnerystės sutartis ir savivaldybės sutartis su projekte dalyvaujančiomis Trakų r. Aukštadvario, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus ir Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijomis. 

Norėdamos gauti lėšas ugdymo kokybei gerinti, gimnazijos turėjo išanalizuoti turimus statistinius duomenis, mokinių pasiekimų rezultatus, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitus duomenis ir parengti dviejų mokslo metų (2020–2022) mokyklų veiklos tobulinimo planus (toliau – MVT planai). Šiam tikslui NŠA skyrė mokyklos veiklos tobulinimo konsultantą, kuris padėjo rengti MVT planus. Parengti MVT planai buvo derinami su savivaldybės administracija, NŠA ir  tvirtinami mokyklų vadovų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-707 patvirtintu Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, MVT planams įgyvendinti NŠA mokykloms skyrė 85 proc. dydžio kokybės krepšelio lėšų dalį, 15 proc. skyrė Trakų rajono savivaldybė.

Gavusios lėšas, mokyklos jau pradėjo suplanuotų veiklų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir rajone, didžiąją dalį veiklų tenka įgyvendinti nuotoliniu būdu.

Suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėseną atlieka NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkas ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Po dviejų mokslo metų nuo MVT planų įgyvendinimo bus matuojama mokyklų padaryta pažanga  atliekant mokyklų veiklos išorinį vertinimą. 

Dokumentai:

Geros mokyklos koncepcija

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl kokybės krepšelio dydžių nustatymo

Daugiau informacijos apie projektą „Kokybės krepšelis“ rasite čia: https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/

Trys rajono mokyklos užbaigė dalyvavimą projekte „Kokybės krepšelis“

Trakų r. Aukštadvario, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus ir Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijose 2022 m. rugpjūčio 31 d. užbaigtas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Mokyklos įgyvendino dvejiems metams parengtus veiklos tobulinimo planus ir parengė galutines projekto veikos ataskaitas. Per dvejus metus mokyklas pasiekė 122 838 Eur (85 proc. ES lėšų ir 15 proc. savivaldybės biudžeto lėšų), kurie buvo nukreipti į 5–8 klasių mokinių asmeninės pažangos tobulinimą ir pasiekimų gerinimą. Vykdydamos partnerystės sutarties sąlygas, mokyklos ir Trakų rajono savivaldybės administracija įsipareigojo siekti pokytį rodančių rodiklių. Gimnazijos suplanavo pasiekti 46 kiekybinius ir 55 kokybinius rodiklius.  Geriausiai sekėsi pasiekti kiekybinius rodiklius: iš 46 kiekybinių rodiklių viršyti – 8, pasiekti – 37 ir nepasiekti visa apimtimi –1. Iš 55 kokybinių rodiklių viršytas – 21, pasiekti – 4, nepasiekti visa apimtimi – 7, nepasiekti – 33. Besibaigiant projektui, Trakų rajono savivaldybės administracija po antrų projekto įgyvendinimo metų įvykdė projekto vykdytojo nustatytas sąlygas, pasiekė suplanuotus rodiklius ir dėl šios priežasties savivaldybei buvo grąžintas 15 proc. kokybės krepšelio įnašas (9345,6 Eur).

Siekdamos pokyčių mokyklos susidūrė su sunkumais: pandeminė situacija dėl kurios visą ugdymo procesą teko organizuoti nuotoliniu būdu, o grįžus į įprastinį mokymąsi paaiškėjo, kad sumažėjo mokinių mokymosi motyvacija, pažanga; išaugusios tam tikrų prekių kainos, nesavalaikis jų tiekimas, aukštesnių mokymosi gebėjimų mokinių migracija į kitas mokyklas ir žemesnių mokymosi gebėjimų mokinių integracija į klases. Gimnazijos įvykdė 21 veiklą, kurios sąlyginai gali būti suskirstytos į 5 sritis: ugdymas ir mokymasis, pagalba, aplinka, bendruomenė ir mokytojų meistriškumas. Nepaisant sunkumų, mokykloms pavyko pasiekti gerų rezultatų: mokytojai patobulino savo kvalifikaciją ilgalaikiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaitmeninių sistemų mokymo priemonių naudojimo, šiuolaikinės pamokos organizavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo srityse; organizavo konsultacijas gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (nuotoliniu ir kontaktiniu būdu), kas padėjo pasiekti individualią asmeninę pažangą, pagerėjo pamokų lankomumas, sumažėjo be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius, ne visi planuoti mokinių pasiekimų vidurkiai pagerėjo, tačiau padaugėjo mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiais. Patobulinę savo kompetencijas, mokytojai sudarė galimybes mokiniams pamokų metu pasirinkti jų gebėjimus atitinkančio lygio užduotis, skyrė didesnį dėmesį mokinių emociniam-socialiniam ugdymui, motyvacijai, asmeninės mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimui. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje įrengta išmanioji klasė, kurioje buvo organizuojamos ne tik pamokos, bet ir olimpiados, konkursai, nacionaliniai ir tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai. Aukštadvario gimnazijoje įrengta nauja poilsio zona su laisvalaikio treniruokliais, atsirado relaksacijos zona, kuri ypač naudinga mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Visos trys projekto dalyvės teikė pagalbą (konsultacinis centras, pailgintos dienos grupė, konsultacinės valandos) mokymosi spragų, sunkumų ar individualių poreikių turintiems vaikams ir šiam tikslui įdarbino mokytojo padėjėjus (0,75 et. Aukštadvario gimnazijoje, 0,25 et. Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje), skyrė valandas IT specialisto konsultacijoms. 

2022 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais Nacionalinė švietimo agentūra atliko gimnazijų veiklos pakartotinį išorinės rizikos vertinimą ir konstatavo, kad gimnazijos padarė pažangą ir sustiprino geros mokyklos požymių raišką.

2022 m. trys rajono bendrojo ugdymo mokyklos (Trakų gimnazija, Rūdiškių gimnazija ir Lentvario „Versmės“ gimnazija) atsiskaitė už pirmuosius veiklos tobulinimo metus, atsižvelgdamos į pasikeitusias aplinkybes, patikslino veiklos planus ir atliko veiklos kokybės įsivertinimą kuris,  parodė projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų įtaką ugdymo proceso kokybei. Šiuo metu mokyklos rengiasi išorinės rizikos vertinimui ir tęsia nebaigtų projekto veiklų įgyvendinimą. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga ir ataskaitų pateikimas numatytas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas „Kokybės krepšelis“: vienoms mokykloms finišo tiesioji, kitoms – pusiaukelė

Trakų rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra 2021 m. spalio 10 d. pasirašė dar vieną partnerystės sutartį, kurios dėka 2022 m. dar trys rajono bendrojo ugdymo mokyklos (Trakų gimnazija, Rūdiškių gimnazija ir Lentvario „Versmės“ gimnazija) įsitraukė į ugdymo kokybės tobulinimo procesą.

Kaip ir pirmojo projekto etapo dalyvės, mokyklos, padedamos konsultanto, parengė veiklos tobulinimo planus: numatė tikslą, uždavinius, suplanavo veiklas, kurias įgyvendins per 2-jus projekto veiklos metus. Visų trijų mokyklų tikslai ir uždaviniai nukreipti į: ugdymo kokybės, mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų gerinimą, pamokos vadybos tobulinimą, ugdymo(si) aplinkos, stiprinančios mokinių mokymosi motyvaciją ir kūrybiškumą, gerinimą, mokytojų kompetencijų tobulinimą, mokymosi pagalbos užtikrinimą įvairių poreikių mokiniams, STEAM dalykų stiprinimą.

2022 m. vasario–kovo mėnesiais projekto pirmojo etapo dalyvės dalijosi patirtimi su kitomis Lietuvos mokyklomis gerosios patirties sklaidos renginiuose. Trims rajono mokykloms pasirengti ir pristatyti savo sėkmės istorijas padėjo konsultantai. Renginiuose dalyvavo ir atstovai, koordinuojantys projekto veiklas savivaldybėse. Renginių dalyviai išklausė pristatymus ir dalijosi savo įžvalgomis, įspūdžiais, mintimis apie galimybes pasimokyti, pritaikyti kolegų patirtį savo veikloje.

Rugpjūčio mėnuo visoms projekte dalyvaujančioms mokykloms buvo įsivertinimo laikas. Aukštadvario, Paluknio „Medeinos“ ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos parengė galutines ataskaitas ir laukia rizikos išorinio vertinimo. Trakų, Rūdiškių ir Lentvario „Versmės“ gimnazijos atsiskaitė už pirmuosius veiklos tobulinimo metus ir šiuo metu, atsižvelgdamos į pasikeitusias aplinkybes, rengia tobulinimo planų patikslinimus, kurių įgyvendinimas bus tęsiamas 2022–2023 mokslo metais.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą mokyklose :

http://www.rudiskiug.trakai.lm.lt/category/kokybes-krepselis/

https://www.versmes.lt/veikla/projektine-veikla/kokybes-krepselis/

https://gimnazija.trakai.lm.lt/

 

Pokyčiai Trakų rajono mokyklose, dalyvaujančiose projekte „Kokybės krepšelis“

Šių metų vasario 19 d. Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ (toliau –projektas) metodininkės Vidos Kamenskienės, kuruojančios Trakų rajono savivaldybę, ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Šidlauskienės, projekto koordinatorės savivaldybėje, iniciatyva įvyko nuotolinis susitikimas su projekte dalyvaujančių Trakų rajono savivaldybės mokyklų atstovais.

Susitikime dalyvavo: Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Varankevičienė ir socialinė pedagogė Janina Bekešienė, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Sinkevičienė, Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktorius Vytautas Gustas ir jo pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Virtualaus susitikimo metu aptartos mokyklų veiklos tobulinimo planuose numatytos ir pradėtos įgyvendinti veiklos, problemos, kylančios įgyvendinant projektą ir kiti organizaciniai klausimai.

Projekto „Kokybės krepšelis“ esmė – mokyklos kokybės tobulinimui suteikiamos papildomos finansinės lėšos. Visi projekto dalyviai džiaugėsi naujomis projekto teikiamomis galimybėmis. Dalyvavimas projekte paskatino mokyklose suformuotų komandų narius giliau pažvelgti į turimus mokinių pasiekimų duomenis ir analizuojant atrasti kelią, kaip juos pagerinti. Mokyklos pačios įsivardino idėją, kurią norėtų įgyvendinti, siekdamos pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Tam kiekviena mokyklą rengė tobulinimo planą.

Projekto veiklos  įgyvendinamos tik ketvirtas mėnuo, tačiau jau dabar galima įsivardinti sėkmes. Naudojantis papildomomis lėšomis, mokyklos praturtino ugdymosi aplinką įranga, priemonėmis, grožine literatūra. Mokytojai dalyvavo mokymuose, kuriuose patobulino savo kompetencijas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo, mokinių skirtybių atpažinimo, pamokos planavimo ir kitose srityse. Neabejotinai teigiamą įtaką mokinių mokymosi pasiekimams daroma per konsultacines valandas, kurių metu mokiniai turi galimybę pagilinti žinias arba likviduoti mokymosi spragas. Karantino metu konsultacijos pradėtos teikti nuotoliniu būdu, jose dažniausiai dalyvauja mokymosi sunkumų turintys mokiniai, tačiau sugrąžinus mokinius, kurie neturi galimybių namuose mokytis nuotoliniu būdu, į mokyklas, konsultavimo procesas kontaktiniu būdu tapo efektyvesnis.

Karantino situacija privertė mokyklas koreguoti parengtus planus. Mat šiuo metu nėra galimybių organizuoti kontaktinių veiklų (edukacinių išvykų, projektinių mokinių veiklų ir kt.). Tačiau dalį veiklų mokyklos perkėlė į virtualią erdvę, kas stiprina mokytojų ir mokinių informacinių technologijų gebėjimus ir suaktyvino mokinių tėvų dalyvavimą mokyklų veiklose.

Susitikime dalyvavusių mokyklų atstovai drąsiai ir atvirai įvardino, kad pradžioje į projektą žiūrėjo skeptiškai, daug ir sunkiai dirbo planuodami veiklas, tačiau jau dabar gali pasidžiaugti jo tikslingumu ir nauda.

Natalija Šidlauskienė,

Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

projekto „Kokybės krepšelis“ Trakų rajono savivaldybėje koordinatorė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image