Iš viso rezultatų:

Kokybės krepšelis

Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V- 888 „Dėl stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“  patvirtinti  stiprią ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašai.

Sąrašuose patvirtinta 150 Lietuvos mokyklų, iš jų 3 Trakų rajono savivaldybės gimnazijos (Trakų r. Aukštadvario gimnazija, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija, Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija), kurios sieks pažangos, gerins ugdymo kokybę ir mokinių ugdymosi pasiekimus.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. S1E-237 „Dėl pritarimo projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ pritarė Trakų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Nacionalinės švietimo agentūros (toliau –NŠA) vykdomame projekte.

2020 m. balandžio 1 d. pasirašytos iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ NŠA ir savivaldybės partnerystės sutartis ir savivaldybės sutartis su projekte dalyvaujančiomis Trakų r. Aukštadvario, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus ir Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijomis. 

Norėdamos gauti lėšas ugdymo kokybei gerinti, gimnazijos turėjo išanalizuoti turimus statistinius duomenis, mokinių pasiekimų rezultatus, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitus duomenis ir parengti dviejų mokslo metų (2020–2022) mokyklų veiklos tobulinimo planus (toliau – MVT planai). Šiam tikslui NŠA skyrė mokyklos veiklos tobulinimo konsultantą, kuris padėjo rengti MVT planus. Parengti MVT planai buvo derinami su savivaldybės administracija, NŠA ir  tvirtinami mokyklų vadovų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-707 patvirtintu Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, MVT planams įgyvendinti NŠA mokykloms skyrė 85 proc. dydžio kokybės krepšelio lėšų dalį, 15 proc. skyrė Trakų rajono savivaldybė.

Gavusios lėšas, mokyklos jau pradėjo suplanuotų veiklų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir rajone, didžiąją dalį veiklų tenka įgyvendinti nuotoliniu būdu.

Suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėseną atlieka NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkas ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Po dviejų mokslo metų nuo MVT planų įgyvendinimo bus matuojama mokyklų padaryta pažanga  atliekant mokyklų veiklos išorinį vertinimą. 

Dokumentai:

Geros mokyklos koncepcija

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl kokybės krepšelio dydžių nustatymo

Pokyčiai Trakų rajono mokyklose, dalyvaujančiose projekte „Kokybės krepšelis“

Šių metų vasario 19 d. Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ (toliau –projektas) metodininkės Vidos Kamenskienės, kuruojančios Trakų rajono savivaldybę, ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Šidlauskienės, projekto koordinatorės savivaldybėje, iniciatyva įvyko nuotolinis susitikimas su projekte dalyvaujančių Trakų rajono savivaldybės mokyklų atstovais.

Susitikime dalyvavo: Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Varankevičienė ir socialinė pedagogė Janina Bekešienė, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Sinkevičienė, Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktorius Vytautas Gustas ir jo pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Virtualaus susitikimo metu aptartos mokyklų veiklos tobulinimo planuose numatytos ir pradėtos įgyvendinti veiklos, problemos, kylančios įgyvendinant projektą ir kiti organizaciniai klausimai.

Projekto „Kokybės krepšelis“ esmė – mokyklos kokybės tobulinimui suteikiamos papildomos finansinės lėšos. Visi projekto dalyviai džiaugėsi naujomis projekto teikiamomis galimybėmis. Dalyvavimas projekte paskatino mokyklose suformuotų komandų narius giliau pažvelgti į turimus mokinių pasiekimų duomenis ir analizuojant atrasti kelią, kaip juos pagerinti. Mokyklos pačios įsivardino idėją, kurią norėtų įgyvendinti, siekdamos pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Tam kiekviena mokyklą rengė tobulinimo planą.

Projekto veiklos  įgyvendinamos tik ketvirtas mėnuo, tačiau jau dabar galima įsivardinti sėkmes. Naudojantis papildomomis lėšomis, mokyklos praturtino ugdymosi aplinką įranga, priemonėmis, grožine literatūra. Mokytojai dalyvavo mokymuose, kuriuose patobulino savo kompetencijas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo, mokinių skirtybių atpažinimo, pamokos planavimo ir kitose srityse. Neabejotinai teigiamą įtaką mokinių mokymosi pasiekimams daroma per konsultacines valandas, kurių metu mokiniai turi galimybę pagilinti žinias arba likviduoti mokymosi spragas. Karantino metu konsultacijos pradėtos teikti nuotoliniu būdu, jose dažniausiai dalyvauja mokymosi sunkumų turintys mokiniai, tačiau sugrąžinus mokinius, kurie neturi galimybių namuose mokytis nuotoliniu būdu, į mokyklas, konsultavimo procesas kontaktiniu būdu tapo efektyvesnis.

Karantino situacija privertė mokyklas koreguoti parengtus planus. Mat šiuo metu nėra galimybių organizuoti kontaktinių veiklų (edukacinių išvykų, projektinių mokinių veiklų ir kt.). Tačiau dalį veiklų mokyklos perkėlė į virtualią erdvę, kas stiprina mokytojų ir mokinių informacinių technologijų gebėjimus ir suaktyvino mokinių tėvų dalyvavimą mokyklų veiklose.

Susitikime dalyvavusių mokyklų atstovai drąsiai ir atvirai įvardino, kad pradžioje į projektą žiūrėjo skeptiškai, daug ir sunkiai dirbo planuodami veiklas, tačiau jau dabar gali pasidžiaugti jo tikslingumu ir nauda.

Natalija Šidlauskienė,

Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

projekto „Kokybės krepšelis“ Trakų rajono savivaldybėje koordinatorė

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis