Iš viso rezultatų:

Neformalus švietimas

Mokinių rudens atostogų metu neformaliojo vaikų švietimo veiklos nevyks

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo. Šis nutarimas papildytas 3.2.1.4 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad 2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Toks sprendimas priimtas, reaguojant į prastėjančią situaciją šalyje ir atsižvelgiant į tai, kad po Vėlinių mokiniai grįžtų į mokyklas ar į neformalųjį švietimą jau praėjus inkubaciniam COVID-19 virusinės ligos laikotarpiui (jei tokių atvejų būtų). Atsižvelgiant į tai, neformaliojo vaikų švietimo (toliau –NVŠ) veiklų vykdymas nuotoliniu būdu ar jų stabdymo laikotarpis sutampa su mokinių rudens atostogų laikotarpiu. Atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata galioja ir sporto krypties neformaliajam vaikų švietimui bei formalųjį švietimą papildančiam ugdymui. 

Tais atvejais, kai nuotoliniu būdu NVŠ programų įgyvendinti nėra galimybių, NVŠ teikėjams siūloma pakoreguoti užsiėmimų tvarkaraščius ir veiklas vykdyti intensyvesniu grafiku po mokinių atostogų.

Lapkričio 3–9 dienomis yra stabdoma ir vaikų rudens stovyklų veikla. Jei stovyklų organizatoriai stovyklas organizuoja, naudodami savivaldybių ar valstybės biudžeto lėšas (pvz., yra laimėję projektų finansavimo konkursą) ir jau yra patyrę išlaidų, savivaldybių administracijoms siūloma šias išlaidas laikyti tinkamomis ir stovyklų organizatoriams už jas apmokėti. Tas pats principas taikytinas ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su kontaktinėmis NVŠ programų veiklomis, kurios turėjo vykti mokinių atostogų metu, bet dėl epidemiologinės situacijos nebuvo įgyvendintos. 

Įvairios švietimo veiklos, skirtos vaikams, kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas, nėra stabdomos, tačiau kviečiame šių paslaugų teikėjus ir gavėjus atsakingai vertinti prastėjančią epidemiologinę situaciją – per šventines dienas padaugėja susitikimų, žmonės lankosi pas gimines, tuomet auga ir užsikrėtimo tikimybė.

Aukšto meistriškumo sporto treniruotėms ar varžyboms šiuo metu nėra taikomi papildomi apribojimai, tačiau, siekdami suvaldyti blogėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, rekomenduojame anksčiau minėtu laikotarpiu susilaikyti nuo nebūtinų renginių organizavimo ir treniruočių aukšto meistriškumo tobulinimosi sporto grupių mokiniams(sportininkams), kurie nesirengia svarbiausioms šio ar kito sezono varžyboms: pasaulio ir Europos suaugusiųjų, jaunimo čempionatams ar kurčiųjų žaidynėms.

 Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją

Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“

2021-06-16 Nr. 1406

2021-05-21 Nr. V-1173

Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“

2021-06-16 Nr. 1407

2021-05-31 Nr. 1263 

2021-05-21 Nr. V-1168

 

Svarbi informacija neformaliojo vaikų švietimo ir vaikų vasaros poilsio stovyklų organizatoriams

Reikalavimai vaikų vasaros stovykloms

Vaikų vasaros stovyklose vienoje grupėje galės būti iki 30 vaikų. Ribojimai netaikomi, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų: yra pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos, persirgę ja ir nuo ligos patvirtinimo praėję ne daugiau nei 210 dienų arba yra atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą (ne anksčiau nei prieš 72 valandas atlikus PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas atlikus antigeno testą).rupių izoliacijos principas: kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, stovyklos veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto.

Grupės vadovas stovyklos pamainos metu dirbs tik su viena grupe. Šis reikalavimas netaikomas grupių vadovams, kurie bus persirgę COVID-19 liga ir nuo teigiamo tyrimo rezultato bus praėję ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

Bus reikalinga užtikrinti, kad vaikai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, tiesiogiai nedalyvaujančiais stovyklos veiklose, ar kitais pašaliniais asmenimis. Stovykloje turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą stovyklos veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Vaikams, dalyvaujantiems vasaros poilsio stovyklose, kaukių dėvėjimas neprivalomas.

Stovyklaujančių vaikų sveikatos būklė turės būti stebima. Jeigu vaikas pradėjo karščiuoti, kosėti, pasireiškė kiti infekcijos požymiai, jis nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų tam pritaikytoje patalpoje, informuoti jo tėvai. Vaiko tėvams atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

Stovyklose taip pat turės būti stebima darbuotojų sveikata, sudarytos sąlygos matuotis kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdami palikti stovyklą ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Jeigu stovyklos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdama privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

Darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, draudžiama dirbti kontaktiniu būdu.

Stovyklos uždarose erdvėse turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai, taip sudaryta galimybė stovyklos veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai.

Patalpos, kuriose vykdomos stovyklos veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) – valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei naudojamos bendros patalpos, po kiekvienos grupės veiklos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

Maitinimą rekomenduojama organizuoti atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir vaikai bus maitinami tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo bendra maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir išvaloma.

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas nuo gegužės 24 dienos

Nuo gegužės 24 d. švelninamos karantino sąlygos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų užsiėmimams. Vaikų užsiėmimuose uždarose erdvėse gali dalyvauti daugiau – iki 10 mokinių, atvirose erdvėse - viena neformaliojo vaikų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 mokiniai. Uždaroje erdvėje vienam mokiniui, besiugdančiam grupėje, reikia užtikrinti ne mažesnį nei 10 m2 plotą, o jeigu to neįmanoma, ugdymas vykdomas vienam mokiniui individualiai.

Praktiniuose suaugusiųjų mokymuose, kituose užsiėmimuose, egzaminuose, kurie organizuojami uždarose erdvėse, gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 suaugusių žmonių. Paslaugas teikiantys darbuotojai neįskaitomi. Grupėje vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis nei 10 m2 plotas. Jeigu to neįmanoma, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar neformaliojo profesinio mokymo užsiėmimas teikiamas individualiai vienam žmogui. Atvirose erdvėse gali dalyvauti viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 žmonės.

Jei užsiėmime dalyvauja tik pasiskiepiję ar Covid-19 liga persirgę, ar pagal nustatytą tvarką besitestuojantys žmonės, nustatytų atstumų ar grupių dydžio reikalavimai nėra taikomi.

 

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo lėšoms 2021 m. gauti.

Į šias lėšas galės pretenduoti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys reikalavimus, reglamentuotus Švietimo ir mokslo ministro 2018 metų rugsėjo 12 d.  įsakyme Nr.V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Vieno vaiko neformaliojo švietimo veiklai vykdyti planuojama skirti iki 15 Eur per mėnesį, tačiau konkreti skiriama suma priklausys nuo paslaugų teikėjų akredituotų programų skaičiaus ir nuo mokinių, dalyvausiančių vykdomose programose, skaičiaus. NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.
Visi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, fiziniai asmenys, turintys leidimą užsiimti švietimo veikla, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. NVŠ teikėjai gali registruotis jau dabar, nelaukdami paraiškų teikimo termino, kad prireikus jie suspėtų parengti trūkstamus dokumentus ar atlikti būtinus pakeitimus savo įstatuose.
Įstaigos nuostatuose ar įstatuose turi būti įrašyta, kad jie vykdo neformaliojo ugdymo/švietimo programas. Jei to esamuose dokumentuose nėra, reikia juos keisti ir iš naujo užregistruoti Vį Registrų centre. 
Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, atitinkančius Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758  patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai užpildytas NVŠ programų, kurias planuojama vykdyti 2020 metais, paraiškas iki 2019 m. gruodžio 10 d. Paraiškos bus registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Vytauto g. 33 Trakuose, tel. (8 528)  55 579) iki einamųjų metų gruodžio 10 d. 17 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Paraiškos, pateiktos po einamųjų metų gruodžio 10 d., nebus vertinamos.
Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Programos turi būti registruotos KTPRR (Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti sausio 1 d., todėl prašome visus NVŠ teikėjus pradėti pasirengimo darbus:

1 Žingsnis: Užsiregistruoti į švietimo registrus.

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę. Kitos registravimo kortelės. Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu eva.sulska@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei.

2  Žingsnis: Pateikti iki gruodžio 10 d. paraišką savivaldybei, kurioje registruotas.

Pildoma NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsak. Nr. V-758 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas).Programos gali būti teikiamos 9, 5 (sausis-gegužė), (vasaris-birželis), 4 (rugsėjis-gruodis) mėn., nurodant valandų sk. (ne mažiau 8 val per mėnesį).Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą, užpildytą NVŠ programos paraišką.Jei teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Informacija dėl NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki gruodžio 21 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru: valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai siunčia ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius). Skenuotus dokumentus siųsti ITC Prašymo ir pasižadėjimo formas rasite http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai naudojami dokumentai/Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pabraukti reikiamus: mokinio įregistravimo-koregavimo, blankų skirstymo, pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, mokinio krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, sąrašų formavimo, kompetencijų vertintojo. Pasitikrinti www.aikos.smm.lt/vaikai/ ar matoma teikėjo atitiktį praėjusi programa. Jeigu teikėjas užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai! Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel.: 8 5 2356 143. Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas) savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) savivaldybės nustatyta tvarka siunčia savo savivaldybės už Mokinių registrą atsakingam darbuotojui.užpildytus ir pasirašytus Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siųsti.

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais.

Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą. Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis. Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu, programos trukmę, val. skaičių. Sutarties forma pridedama.Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, registruoti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Sudarytos sutartys ir mokinių registravimas turi būti atliktas nuo gruodžio 21 iki gruodžio 31  d.Iki gruodžio 31 d. iš Mokinių registro išspausdinti vaikų, su kuriais sudarytos sutartys, sąrašą.

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą.

Pateikti savivaldybei (arba savivaldybėms, jei teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse) iš Mokinių registro išspausdintą vaikų sąrašą (-us) iki 2021 m. gruodžio 31 d.Pasirašyti su savivaldybe NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal teikėjo pateiktą vaikų sąrašą ir sudarytų sutarčių kopijas) pirmam 2021 m. pusmečiui. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui. Teikėjas nuo sausio/vasario 1 d. vykdo NVŠ programą pagal savo sudarytą ir su Švietimo skyriumi suderintą grafiką.

5 Žingsnis: Atsiskaityti

Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

Informacija tėvams

Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Trakų rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. 

Kur ir kada turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti Eur NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelį.Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą  apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti savivaldybėje nustatytos NVŠ krepšelio sumos dydžio mažesnę įmoką  arba paslaugą gauti nemokamai. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei savivaldybės NVŠ krepšelio suma ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt. 

Kokiam laikotarpiui skiriamas NVŠ krepšelis?

NVŠ krepšelis bus skiriamas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo mėnesio. Lankančių programas mokinių skaičiaus patikslinimas vyks iki 2021 m. rugsėjo 15 d., ir programos bus tęsiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Patikslinus mokinių skaičių, NVŠ krepšelio suma gali pakisti.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TRAKŲ RAJONE

2021m. rugsėjo – gruodžio mėn.

NVŠ TEIKĖJAS

NVŠ PROGRAMOS PAVADINIMAS

NVŠ TEIKĖJO KONTAKTAI

VŠĮ ,,RITTERIO SPORTO AKADEMIJA“

FIZINIS AKTYVUMAS VAIKAMS

86745252688

krasavcevas@gmail.com;

sauliusritter@yahoo.com

VŠĮ „FUTBOLO ABC“

AUKIME SU FUTBOLU

8 601 35288

buitine@gmail.com

VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJA ,,TRAKAI“

FUTBOLAS

863450445

artistico@rambler.ru

VŠĮ SOSTINĖS KREPŠINIO MOKYKLA

KREPŠINIS

863111326; 8 698 39079

info@skm.lt

ASOCIACIJA KREPŠINIO KLUBAS “TRAKAI“

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS IR VARŽYBOS

8 655 44770

marius.pavlovskis@gmail.com;

trakiskis@yahoo.com

ASOCIACIJA VIEŠIEJI INTERNETO PRIEIGOS TAŠKAI

MOBILIŲJŲ APLIKACIJŲ KŪRIMAS TRAKŲ RAJONE

8 685 47445

ingaz@vipt.lt

ASOCIACIJA SPORTO KLUBAS „TRAKAI“

KANUPOLO SPORTAS TRAKUOSE

860029596

rasakudabiene@gmail.com

ASOCIACIJA ,,INTELEKTINIO KAPITALO UGDYMAS“

LYDERYSTĖS ABC (TRAKAI)

868467325

info@success.lt

TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRAS

SPALVŲ DĖŽUTĖ

8 680 30679

renalda.adamovic@gmail.com

TRAKŲ KRAŠTO KULTŪROS IR AMATŲ ASOCIACIJA

GYVA PAŽINTIS SU TRADICINIU AMATU

8 698 17029

trakuamatucentras@gmail.com

TRAKŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

KŪRYBIŠKUMO SAVIRAIŠKOS STUDIJA

8 528 22103

m.mazetiene@trakubiblioteka.lt

MOTOKLUBAS VORAI

 

JAUNIEJI MOTOCIKLININKAI

 

KARYBOS PAGRINDAI

 

868666163

mototurizmas.vilnius@gmail.com

ROBOTIKOS AKADEMIJA

PAŽENGUSI ROBOTIKA-TRAKAI

8 5 2526213

info@robotikosakademija.lt

RŪDIŠKIŲ KULTŪROS RŪMAI

 

VAIKŲ TEATRO STUDIJA

 

FOLKLORO ANSAMBLIS

867929369

auguste.gaidyte@rudiskiukc.lt; rudiskiukulturoscentras@gmail.com;

 MARIUS ŠOKAITIS

IŠGYVENIMO MOKYKLA

860040474

Marius.sok@gmail.com

DORMANTĖ PENKINSKI

MOLIS ANT MANO RANKŲ

860395277

dormante@gmail.com

LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA

ŠACHMATŲ PAMOKOS TRAKŲ RAJONE

865729557

info@sachmatumokykla.lt;

VŠĮ ,,BŪK SAUGUS LT“ SAUGUS VAIKAS

861597159

saugusvaikas2020@gmail.com

virginijus.maila@gmail.com

     

 

Informacija tėvams apie neformalųjį vaikų švietimą

Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė

Teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos forma

Teikėjo atitikties reikalavimams vertinimo forma

NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo forma

Trakų rajono savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisija

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. S1-206 „Dėl Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1316 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758„Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis