*alt_site_homepage_image*
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Alina Kuleš
 
Vytauto g. 33, Trakai Kab. 300
Tel.  (8 528) 70 427, +37067348387
 
Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 val., 12.45–17.00 val.
penktadieniais 8.00–12.00 val., 12.45–16.45 val.
 
  

Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

 Kokioms šeimų grupėms teikiama koordinuota pagalba

 • vaikams, vengiantiems lankyti mokyklą ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)
 • vaikams, darantiems teisės pažeidimus ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)
 • šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, tarp jų - vaikus su elgesio, emocijų ir kitais raidos sutrikimais
 • vaikams, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas gali būti (yra) neveiksmingas dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių ir jų šeimoms
 • tėvams, kurių vaikams paskirta vidutinė priežiūros priemonė
 • vaikams, kuriems paskirta vidutinė priežiūros priemonė baigiasi ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai

 • vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės

 Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai

 • gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo
 • su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka
 • gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os)
 • priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis
 • gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams)

Prašymo koordinuotai pagalbai gauti formą

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas


 

Ankstyvosios intervencijos programa

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-60/V-39 patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos (toliau – Programa) tvarkos aprašas.

Programos tikslas – integruojant savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir pedagoginių psichologinių tarnybų vykdomą veiklą, užtikrinti Programos įgyvendinimą, siekiant motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Jei nepilnametis asmuo eksperimentuoja psichoaktyviomis medžiagomis – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą. Ankstyvosios intervencijos programa yra pagrįsta nuostata, kad pastebėjus psichoaktyviąsias medžiagas vartojantį asmenį, svarbu laiku reaguoti, t. y. nukreipti dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje. Todėl svarbu, kad tėvai bei pedagogai laiku pastebėtų nepilnamečius eksperimentuojančius psichoaktyviosiomis medžiagomis ir padėtų jiems gauti savalaikę pagalbą.

Įgyvendinant Ankstyvosios intervencijos programą teikiamos ankstyvosios intervencijos paslaugos rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

Programos uždaviniai

 • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą
 • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą)

Programos principai

 • Nemoralizuojantis, negąsdinantis ir nesmerkiantis požiūris
 • Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje
 • Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams

Ankstyvosios intervencijos programos turinys ir trukmė

 • Pradinis pokalbis (iki 1 val)
 • Pagrindinė programos dalis praktiniai užsiėmimai (8 val.)
 • Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis
 • Rizikos ir apsauginiai veiksniai
 • Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą
 • Baigiamasis pokalbis (iki 1 val.)

Mokymosi forma

Mokomosios 6-12 jaunuolių grupės (nuo 14 metų). Grupės formavimas gali trukti iki 3 mėnesių.

Patekimo į programą būdai

 • Nukreipia teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė
 • Registruoja tėvai savanoriškai ir  prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus
 • Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus

Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimą organizuoja ir administruoja Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, o užsiėmimus veda Trakų pedagoginė psichologinė tarnybos ir Biuro specialistai.

Registracija

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vienuolyno g. 3, Trakai.

Registruojantis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją, jei programoje dalyvauti yra įpareigota.

Informacija teikiama

Mob. tel. 8 694 51542  arba 8 694 23599

El. p. sveikatosbiuras@trakai.lt 

Daugiau informacijos apie programą:  http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Trakų rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas

Prašymas (pildomas atvykus į įstaigą)


 VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių.

Ši priemonė skiriama nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindai

 • vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką
 • vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė
 • vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė
 • Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Šiuo atveju minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės

Vaikui gali būti skiriamos šios minimalios priežiūros priemonės

 • lankytis pas specialistą
 • lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme
 • tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas
 • dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį
 • gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus
 • dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese
 • atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą

Pagalbą vaikui ir (ar) jo atstovai teikiantys specialistai – psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, socialinio darbuotojo, sveikatos priežiūros specialisto ar kitą reikalingą kvalifikaciją turintis asmuo, teikiantis pagalbą vaikui ir (ar) vaiko atstovams pagal įstatymą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų vaikui. Vaiko vidutinės priežiūros priemonę skiria teismas

Vaikų socializacijos centras – prie bendrojo ugdymo mokyklų priskiriama valstybinė specializuota įstaiga, vykdanti vidutines priežiūros priemones.

Vaikui vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui

 • kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui
 • kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. Išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonės buvo paskirtos vaikui už mokyklos nelankymą

Vaikui minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skiriamos ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų.

Dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, seniūnija, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės įstatymas

Forma1

Forma2

Forma3

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image