*alt_site_homepage_image*

NVO taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios tikslas yra užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų dalyvavimą, nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba vykdo šias funkcijas:

 1. teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų stiprinimo;
 2. dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriasybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtra, projektus;
 3. dalyvauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;
 4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
 5. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos ar administracijos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 6. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo, viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 7. skleidžia informaciją apie savivaldybėjė veikiančias nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
 8. inicijuoja nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
 9. kas dveji metai viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje NVO tarybos veiklos ataskaitą;
 10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytas funkcijas.

   

Trakų rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai 


Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis,
 
patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. S1E-196

Vardas, pavardė

Atstovaujama institucija

El. paštas

Pareigos NVO taryboje

Jonas Kietavičius

 Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas

jonas.kietavicius@trakai.lt 

Tarybos narys

Inesa Židonytė

Trakų rajono savivaldybės tarybos narė inesa.zidonyte@gmail.com  Tarybos narė

Zofija Abeciūnienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio specialistė socialiniam darbui (dibanti Grendavės, Paluknio seniūnijose)

zofija.abeciuniene@trakai.lt   Tarybos narė

Zita Aniulienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos Onuškio seniūnijose seniūnė 

zita.aniuliene@trakai.lt  Tarybos narė

Karolina Mečkovska

Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 

karolina.meckovska@trakai.lt  Tarybos pirmininko pavaduotoja

Auksė Podrezaitė

Trakų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

aukse.podrezaite@trakai.lt  Tarybos narė

Renaldas Aželskas

Trakų krašto vietos veiklos grupės narys

 administravimas1@trakuvvg.lt  Tarybos narys

Rima Kaliukevičiūtė

Trakų rajono Neįgaliųjų draugijos pirmininkė  

trakunda@gmail.com  Tarybos pirmininkė

Juozas Norinkevičius

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius

juozas.norinkevicius@gmail.com

Tarybos narys

Aleksandr Širinskij

Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondo Drauge vadovas

 info@fondasdrauge.lt  Tarybos narys

Romaldas Tamašauskas

Trakų bitininkų draugijos narys

 isveikata.isveikata@gmail.com  Tarybos narys

Danutė Vizmanaitė

VšĮ Trakų švietimo centro metodininkė

 centras.trakai@gmail.com Tarybos narė

 


Informacija apie tarybos posėdžius:

Data, laikas Vieta Darbotvarkė Protokolas
 2023-06-01 14 val.  Mažoji salė, Vytauto g. 33, Trakai

 1. Dėl darbotvarkės pristatymo ir patvirtinimo;

2. Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko rinkimo ir patvirtinimo;

3. Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo ir patvirtinimo;

4. Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aptarimo;

5. Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos plano;

6.Kiti klausimai.

 2023-06-08 Nr. AP8-235
 2023-06-28 10 val. Nuotoliniu būdu per internetinę pokalbių platformą MS TEAMS.

1. Dėl darbotvarkės pristatymo ir patvirtinimo;

2. Dėl konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo;

3. Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą“ ekspertinio vertinimo aptarimo;

4. Dėl NVO atstovų delegavimo į Trakų rajono savivaldybės smurto aplinkoje prevencijos komisiją;

5. Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos plano patvirtinimo;

6. Kiti klausimai.

 2023-06-29 Nr. AP8-270
2023-08-11 11 val. Nuotoliniu būdu per internetinę pokalbių platformą MS TEAMS.

1. Dėl darbotvarkės pristatymo ir patvirtinimo;

2. Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą“ ekspertinio vertinimo aptarimo ir paraiškų tvirtinimo;

3. Kiti klausimai.

 2023-08-11 Nr. AP8-309
2024-01-23 14 val. Nuotoliniu būdu per internetinę pokalbių platformą MS TEAMS.

1. Dėl priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą" projektų įgyvendinimo rezultatų pristatymas;

2. Kiti klausimai.

2023-01-24 Nr. AP8-34
2024-04-04 13 val. Nuotoliniu būdu per internetinę pokalbių platformą MS TEAMS.

1. Dėl darbotvarkės pristatymo ir patvirtinimo;

2. Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą“ ekspertinio vertinimo ir paraiškų tvirtinimo;

3. Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą“papildomo kvietimo paskelbimo;

4. Kiti klausimai.

2024-04-05  Nr. AP8-174
2024-05-15 14 val. Nuotoliniu būdu per internetinę pokalbių platformą MS TEAMS.

1. Dėl darbotvarkės pristatymo ir patvirtinimo;

2. Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ papildomo kvietimo ekspertinio vertinimo ir paraiškų tvirtinimo;

3. Kiti klausimai.

2024-05-15 Nr. AP8-215

Informacija apie veiklos planus:

2023-2024 metų veiklos planas

 


 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image