*alt_site_homepage_image*

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu 


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00–17:00 val.

 • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
 • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
  Dovilė Rudzenskė, 8 686 82 937;
  Eglė Juozapavičienė, 8 676 36 988;
  Virginja Šetkienė, 8 610 64 152.

Savivaldybės administracijos atstovas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska, tel. nr. 8 528 58323, el. p. karolina.meckovska@trakai.lt


 PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 

 
 

Kviečiame Trakų rajono savivaldybės bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, arba tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga  (toliau – Priemonės konsultantas).

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2023 m. – 23 750 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 000 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 eurų.

Priemonės tikslasskatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Galimi pareiškėjai:

 1. bendruomeninės organizacijos[1], kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, turinčios Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija.
 2. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir turinčios Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija;
 3. tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. liepos 4 d. iki 2023 m. liepos 17 d. 23:59 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.
 • Pildoma tik elektroninė paraiškos forma, kuri pateikiama .pdf formatu su visais privalomais priedais elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt Priemonės konsultantui. Kitais būdais ar priemonėmis (ne elektroniniu paštu) pateikta paraiška nebus vertinama.
 • Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, priimama ir vertinama tik paskutinė iki paraiškos pateikimo termino pateikta paraiška.
 • Pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

! Konkursui teikiama:

 1. Pasirašyta paraiška.
 2. Pasirašyta sąmata.
 3. Pareiškėjo įstatų kopija;
 4. Dokumentą (pvz., įgaliojimą), patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 5. Laisvos formos veiklos ataskaita, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei metus (t.y. nuo 2023 m. sausio mėn.);
 6. Projekto partnerio sutikimas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) - Aprašo 7 priedas;
 7. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., projekto komandos gyvenimo aprašymai (CV) kvalifikacijos pagrindimui).

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: bendruomenes@nisc.lt Esant didesnės talpos dokumentams  - galima siųsti per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 • Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų ir neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 • Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei tiems, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • Veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą (bendruomenės narių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose savivaldybėje; pasiūlymų rengimas ir teikimas savivaldybės tarybai; bendruomenės skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimas, finansinio raštingumo ir projekto paraiškų rašymo gebėjimų stiprinimas;); veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 • Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 • Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant pasidalinti gerąja patirtimi ir (ar) užmegzti bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis organizacijomis (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 • Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas. Priemonės konsultantas teikia informaciją ir konsultacijas organizacijoms, stiprinant jų gebėjimus teikti kokybiškesnes paraiškas Konkursui.

ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.

EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.

SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, o jos nesant – Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-ių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo.

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.

 • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
 • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
  Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
  Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988
  Virginija Šetkienė, 8 610 64152

DOKUMENTAI:

 1. Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas
 2. Projektų atrankos konkurso paraiškos forma
 3. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma
 4. Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte
 5. Paraiškos formos pildymo instrukcijos
 6. Sąmatos formos pildymo instrukcijos
 7. Vertinimo anketa

Savivaldybės administracijos atstovas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska, tel. nr. 8 528 58323, el. p. karolina.meckovska@trakai.lt

DOKUMENTAI:

 1. Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas
 2. Projektų atrankos konkurso paraiškos forma
 3. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma
 4. Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte
 5. Paraiškos formos pildymo instrukcijos
 6. Sąmatos formos pildymo instrukcijos
 7. Vertinimo forma

__________________

[1] Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Bendruomeninė organizacija turi atitikti kelis požymius: 1) Organizacija veikia konkrečioje vietovėje; 2) Ir jos nariai yra tos vietovės gyventojai (jų atstovai) 3) Ir organizacija siekia viešųjų gyventojų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje įgyvendinimu. Apibrėžime akcentuojama visų tos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas, o ne tam tikros grupės gyventojų. Todėl organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, kilmės, tautybės, negalios, sveikatos būklės, profesijos, domėjimosi srities, įsitikinimų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir kt.), nors ir veikiančios konkrečioje vietovėje - neatitinka bendruomeninės organizacijos sampratos.  


PAPILDOMU KVIETIMU GAUTOS PARAIŠKOS

Eil. Nr.

Paraiškos numeris Pareiškėjas Projekto pavadinimas Prašomas biudžetas
1. BO-P-2023-199 VšĮ Trakų švietimo centras ,,Iššūkius įveiksime'' 5000,00
2. BO-P-2023-202 Asociacija "Žaizdrietis" Kūrybinės savęs pažinimo studijos-dienos stovykla MANO SPALVŲ VASARA, bei patyriminis žygis LABANORE 2165,20
3. BO-P-2023-203 Trakų rajono neįgaliųjų draugija Socialinė veikla ir socialinio verslo plėtra asmenims su negalia 5000,00
4. BO-P-2023-204 VšĮ "Šv. Jono vaikai" Kuriame rytojų dabar 4500,00
5. BO-P-2023-205 Paluknio bendruomenė ,,Dienmedis" Žaidimų, sporto ir laisvalaikio ,,Šeimos oazė" aikštelės atnaujinimas 4912,89
6. BO-P-2023-206 Bijūnų bendruomenė Kelias į pažinimą 5000,00
7. BO-P-2023-207 Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė "Neris" Tradicinė Valų šventė 2023 4333,00
8. BO-P-2023-210 Kaimo bendruomenė "Nendrinukė" Kaimo bendruomenė "Nendrinukė" 4928,00
9. BO-P-2023-211 Asociacija "Aukštadvario žiburiai" Asociacijos narių ir partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimas 4968,00
10. BO-P-2023-212 Senųjų Trakų bendruomenė Stiprūs kartu 5000,00

Informacija apie 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ PAPILDOMAI gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimą

Eil. Nr.  Paraiškos numeris Pareiškėjas Projekto pavadinimas Prašomas biudžetas PARAIŠKA ATITINKA/ NEATITINKA FORMALIUOSIUS KRITERIJUS  Pastabos
1. BO-P-2023-199 VšĮ Trakų
švietimo centras
,,Iššūkius įveiksime'' 5000,00 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų
VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs
Juridinių asmenų registrui metinių finansinių
ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės
ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius
vienerius metus pagal įstatymų nustatytus
reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) 
2. BO-P-2023-202 Asociacija
"Žaizdrietis"
Kūrybinės savęs
pažinimo studijosdienos
stovykla MANO
SPALVŲ VASARA, bei
patyriminis žygis
LABANORE
2165,20 ATITINKA  
3. BO-P-2023-203 Trakų rajono
neįgaliųjų
draugija
Socialinė veikla ir
socialinio verslo plėtra
asmenims su negalia
5000,00 ATITINKA  
4. BO-P-2023-204 VšĮ "Šv. Jono
vaikai"
Kuriame rytojų dabar 4500,00 ATITINKA  
5. BO-P-2023-205 Paluknio
bendruomenė
,,Dienmedis"
Žaidimų, sporto ir
laisvalaikio ,,Šeimos
oazė" aikštelės
atnaujinimas
4912,89 ATITINKA  
6. BO-P-2023-206 Bijūnų
bendruomenė
Kelias į pažinimą 5000,00 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų
VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs
Juridinių asmenų registrui metinių finansinių
ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės
ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius
vienerius metus pagal įstatymų nustatytus
reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
Pareiškėjas neturi galiojančio Paramos
gavėjo statuso.
7. BO-P-2023-207 Trakų rajono
Valų kaimo
bendruomenė
"Neris"
Tradicinė Valų šventė
2023
4333,00 ATITINKA  
8. BO-P-2023-210 Kaimo
bendruomenė
"Nendrinukė"
Kaimo bendruomenė
"Nendrinukė"
4928,00 ATITINKA  
9. BO-P-2023-211 Asociacija
"Aukštadvario
žiburiai"
Asociacijos narių ir
partnerių bendravimo ir
bendradarbiavimo bei
partnerystės stiprinimas
4968,00 ATITINKA  
10. BO-P-2023-212 Senųjų Trakų
bendruomenė
Stiprūs kartu 5000,00 ATITINKA  

Informacija apie 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansuojamas paraiškas:

Eil. Nr.  Paraiškos numeris Pareiškėjas Projekto pavadinimas Skiriama suma
1. BO-P-2023-212 Senųjų Trakų bendruomenė Stiprūs kartu 4999,88
2. BO-P-2023-211 Asociacija "Aukštadvario žiburiai" Asociacijos narių ir partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimas 4968,00
3. BO-P-2023-204 VšĮ "Šv. Jono vaikai" Kuriame rytojų dabar 4500,00
4. BO-P-2023-205 Paluknio bendruomenė ,,Dienmedis" Žaidimų, sporto ir laisvalaikio ,,Šeimos oazė" aikštelės atnaujinimas 4912,89
5. BO-P-2023-207 Trakų rajono Valų kaimo
bendruomenė "Neris"
Tradicinė Valų šventė 2023 4333,00

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 

Kviečiame Trakų rajono savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2023 m. – 23 750 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 000 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 eurų.

Priemonės tikslas – skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos[1], kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, turinčios Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. gegužės 19 d. iki 2023 m. birželio 12 d. 23:59 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.
 • Pildoma tik elektroninė paraiškos forma, kuri pateikiama .pdf formatu su visais privalomais priedais elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt Priemonės konsultantui. Kitais būdais ar priemonėmis (ne elektroniniu paštu) pateikta paraiška nebus vertinama.
 • Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, priimama ir vertinama tik paskutinė iki paraiškos pateikimo termino pateikta paraiška.
 • Pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

! Konkursui teikiama:

 1. Pasirašyta paraiška.
 2. Pasirašyta sąmata.
 3. Pareiškėjo steigimo dokumento kopija (t. y. įstatų kopija).
 4. Dokumentą (pvz., įgaliojimą), patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas.
 5. Laisvos formos veiklos ataskaita, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei metus (t. y. nuo 2023 m. sausio mėn.).
 6. Projekto partnerio sutikimas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – Aprašo 7 priedas.
 7. Jei paslaugai įsigyti prašoma skirti daugiau nei 5 000 Eur, su paraiška būtina pateikti paslaugai prašomą skirti sumą pagrindžiančius detalizuotus komercinius pasiūlymus.
 8. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., projekto komandos gyvenimo aprašymai (CV) kvalifikacijos pagrindimui).

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu bendruomenes@nisc.lt Esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų ir neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei tiems, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. Veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą (bendruomenės narių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose savivaldybėje; pasiūlymų rengimas ir teikimas savivaldybės tarybai; bendruomenės skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimas, finansinio raštingumo ir projekto paraiškų rašymo gebėjimų stiprinimas;); veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant pasidalinti gerąja patirtimi ir (ar) užmegzti bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis organizacijomis (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 6. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas. Priemonės konsultantas teikia informaciją ir konsultacijas bendruomeninėms organizacijoms, stiprinant jų gebėjimus teikti kokybiškesnes paraiškas Konkursui.

ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.

EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.

SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, o jos nesant – savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-ių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo.

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

INFORMACINIAI SUSITIKIMAI

Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2023 m. gegužės 26 d. (penktadienį) 10:00–12:00 val. ir 2023 m. birželio 6 d. (antradienį) 14:00–16:00 val.

Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.

Registracija į informacinius susitikimus:

DATA

REGISTRACIJOS FORMA

2023 m. gegužės 26 d. 10:00 - 12:00

https://forms.office.com/e/E97kDvQV7H

2023 m. birželio 6 d. 14:00 - 16:00

https://forms.office.com/e/RQ0gB8Mxkt

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00–17:00 val.

 • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
 • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
  Dovilė Rudzenskė, 8 686 82 937;
  Eglė Juozapavičienė, 8 676 36 988;
  Virginija Šetkienė, 8 610 64 152.

Savivaldybės administracijos atstovas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska, tel. nr. 8 528 58323, el. p. karolina.meckovska@trakai.lt

DOKUMENTAI:

 1. Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas
 2. Projektų atrankos konkurso paraiškos forma
 3. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma
 4. Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte
 5. Paraiškos formos pildymo instrukcijos
 6. Sąmatos formos pildymo instrukcijos

__________________

[1] Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Bendruomeninė organizacija turi atitikti kelis požymius: 1) Organizacija veikia konkrečioje vietovėje; 2) Ir jos nariai yra tos vietovės gyventojai (jų atstovai) 3) Ir organizacija siekia viešųjų gyventojų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje įgyvendinimu. Apibrėžime akcentuojama visų tos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas, o ne tam tikros grupės gyventojų. Todėl organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, kilmės, tautybės, negalios, sveikatos būklės, profesijos, domėjimosi srities, įsitikinimų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir kt.), nors ir veikiančios konkrečioje vietovėje – neatitinka bendruomeninės organizacijos sampratos.  


 GAUTOS PARAIŠKOS

Eil. Nr.

Paraiškos numeris Pareiškėjas Projekto pavadinimas Prašomas biudžetas
1. BO-2023-119 Asociacija "Viesų bendruomenė" Trys kartos - visi kartu 5000,00
2. BO-2023-169 Senųjų Trakų bendruomenė Stiprūs kartu 5000,00
3. BO-2023-192 Asociacija ŽAIZDRIETIS Kūrybinės savęs pažinimo studijos-dienos stovykla bendruomenei MANO SPALVŲ VASARA, bei patyriminis žygis į TATRUS 2963,00
4. BO-2023-60 Aukštadvario žiburiai ASOCIACIJOS NARIŲ IR PARTNERIŲ BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO BEI PARTNERYSTĖS STIPRINIMAS 4968,00
5. BO-2023-62 Bijūnų bendruomenė Kelias į pažinimą 5000,00

Informacija apie 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimą

Eil. Nr.  Paraiškos numeris Pareiškėjas Projekto pavadinimas Prašomas biudžetas PARAIŠKA ATITINKA/ NEATITINKA FORMALIUOSIUS KRITERIJUS  Pastabos
1. BO-2023-60 Asociacija "Aukštadvario žiburiai" ASOCIACIJOS NARIŲ IR PARTNERIŲ BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO BEI PARTNERYSTĖS STIPRINIMAS 4968 ATITINKA  
2. BO-2023-62 Bijūnų bendruomenė Kelias į pažinimą 5000 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
3. BO-2023-119 Asociacija "Viesų bendruomenė" Trys kartos - visi kartu 5000 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.). Pareiškėjas neturi Juridinių asmenų registre įregistruotos žymos, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (Aprašo 4.1/14.2.1 p)
4. BO-2023-169 Senųjų Trakų bendruomenė Stiprūs kartu 5000 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
5. BO-2023-192 Asociacija "ŽAIZDRIETIS" Kūrybinės savęs pažinimo studijos-dienos stovykla bendruomenei MANO SPALVŲ VASARA, bei patyriminis žygis į TATRUS 2963 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.). Pareiškėjas neturi Juridinių asmenų registre įregistruotos žymos, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (Aprašo 4.1/14.2.1 p)
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image