*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA APIE FINANSUOJAMAS PARAIŠKAS 2023 M.

Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Skiriama lėšų suma iš savivaldybės biudžeto, EUR Paraiškos įvertinimas
1.  Angelų kalvos bendruomenė Mindauginės Angelų kalvoje susitelkusioms ir pilietiškoms bendruomenėms 5057,14  
2. VšĮ "Paluknio aerodromas" Pirmas skrydis 469,00  
3. Asociacija "Aukštadvario žiburiai" Aukštadvario kapela - neatskiriama asociacijos veiklos dalis 0,00 Paraiška atmesta: Projektas dar nėra gavęs pagrindinio finansavimo.

INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKAS 2023 M.

Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Programos/priemonės pavadinimas (iš kurios gautas pagrindinis finansavimas) Prašoma lėšų suma iš savivaldybės biudžeto, EUR
1.  Angelų kalvos bendruomenė Mindauginės Angelų kalvoje susitelkusioms ir pilietiškoms bendruomenėms Trakų krašto VVG II prioriteto "Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį" 3 priemonę "NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas" 5057,14
2. VšĮ "Paluknio aerodromas" Pirmas skrydis Trakų krašto VVG II prioriteto "Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį" 2 priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" 469,00
3. Asociacija "Aukštadvario žiburiai" Aukštadvario kapela - neatskiriama asociacijos veiklos dalis Trakų krašto VVG II prioriteto "Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį" 2 priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" 2180,00

KVIEČIAME NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS TĘSTINĖS ATRANKOS BŪDU

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-49 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo (toliau – Programa) tvarkos aprašu, kviečiame Trakų rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas lėšoms iš Programos gauti.

Tęstinės atrankos būdu finansuojamų projektų išlaidos laikomos tinkamomis bendro finansavimo lėšos, t. y. prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui, kai prekės ir (ar) paslaugos yra būtinos projekto įgyvendinimui, iš dalies finansuojant ir skiriant ne daugiau kaip 20 proc. privalomą pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal finansavimo sąlygų aprašus, pareiškėjų projektams, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos sąjungos ir kitose programose.

Reikalavimai pareiškėjui, siekiančiam gauti finansavimą:

  • organizacija privalo turėti žymą, kad yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
  • organizacija teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir nėra praradusi paramos gavėjo statuso (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
  • buveinės registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta yra Trakų rajono savivaldybėje.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki tol, kol yra likę šiai išlaidų kategorijai biudžetiniais metais numatytų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

Paraiška privalo būti užpildyta lietuvių kalba,  kompiuteriu pagal šio Aprašo 2 priedą, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę, pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti atspaudą. Paraiškos ir kiti reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami tiesiogiai atvykus į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai (305 kabinetą), atsiuntus paraišką paštu arba elektroniniu paštu karolina.meckovska@trakai.lt.

Visa informacija dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės org., Nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Paraiškos forma finansavimui tęstinės atrankos būdu


category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image