*alt_site_homepage_image*

 

Paslaugos pavadinimas Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą 
Paslaugos apibūdinimas

Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai:

1) Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede pateiktame visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas), projektavimas;

2) Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas;

3) Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. S1E-59 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, netaikomas Trakų rajono bendrojo plano keitimo privalomuosiuose teritorijos naudojimo reikalavimuose nustatytas užstatymo intensyvumo rodiklis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

1) Projektiniai pasiūlymai (nuasmeninti, suformuoti pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo II skyriuje nustatytą projektinių pasiūlymų sudėtį ir reikalavimus);

2) Skelbimo forma  (atsisiųsti: Skelbimo forma) (teikiant prašymą tiesiogiai savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės vyriausiajam architektui));

3) Statytojo įgaliojimas prašymo pateikėjui, kvalifikacijos atestatai, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo planas, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas ir kiti papildomi dokumentai (atsižvelgiant į konkrečia situaciją).

Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai

Jovita Astrauskienė
Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus specialistė
tel. (8 528) 55 712
jovita.astrauskiene@trakai.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymas pildomas IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) (užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai);

2. Laisvos formos prašymas (teikiant prašymą tiesiogiai savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės vyriausiajam architektui)).

Papildoma informacija

Organizuojant viešus susirinkimus elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, turi būti užtikrinama galimybė suinteresuotiems visuomenės atstovams gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, užduoti klausimus ir gauti atsakymus.

Informacija pateikta skelbime ir projektiniai pasiūlymai yra viešai  skelbiami. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t. y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti).

 

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image