Iš viso rezultatų:

Sprendimo projektas dėl leidimo koreguoti Trakų miesto bendrojo plano ir Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

PROJEKTAS
 
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TRAKŲ MIESTO BENDROJO PLANO IR TERITORIJOS VYTAUTO GATVĖJE TRAKŲ MIESTE (U-18) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU
 
2016 m. balandžio ____ d. Nr. ____
 
Trakai
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 230.2.5.2, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais, ir remdamasis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-62 ,,Dėl Trakų miesto bendrojo plano ir Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano koregavimo organizavimo“:
1. L e i d ž i u koreguoti inicijavimo pagrindu:
1.1. Trakų miesto bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1-46, sprendinius, nustatant teritorijai, į kurią patenka žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2183-0333, kadastro Nr. 7977/0002:482, esantis Vytauto g. 90, Trakų m., Trakų r. sav., papildomą žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);
1.2. Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-97, spendinius, nustatant žemės sklypui, unikalus Nr. 4400-2183-0333, kadastro Nr. 7977/0002:482, esančiam Vytauto g. 90, Trakų m., Trakų r. sav., papildomą žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (K) bei nustatant (keičiant) kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą bendrojo ir detaliojo planavimo dokumentams rengti (pridedama).
 
Administracijos direktorius
  
Informuojame, kad su parengtu įsakymo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti nuo 2016-04-15 iki 2016-04-28 Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 205 kab., tel. (8 528) 58312, Vytauto g. 33, 21106 Trakai.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-28 planavimo organizatoriui – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 33, 21106 Trakai.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis