*alt_site_homepage_image*

Prekybos vietų, esančių Trakų miesto turgavietės paviljonuose, viešas nuomos konkursas

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia prekybos vietų, esančių Trakų miesto turgavietės paviljonuose (Vilniaus Mažoji g. 2B, Trakų m.), viešą nuomos konkursą.

Paraiškas dalyvauti konkurse norintys pareiškėjai turi pateikti užklijuotuose vokuose 2024 m. vasario 13 d., 8.00–10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: (PREKYBOS VIETŲ, ESANČIŲ TRAKŲ MIESTO TURGAVIETĖS PAVILJONUOSE, ADRESU: VILNIAUS MAŽOJI G., TRAKAI, VIEŠAM NUOMOS KONKURSUI). Ant voko taip pat turi būti užrašyta: (I) konkurso dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas; (II) pageidaujama išsinuomoti prekybos vieta (t. y. paviljono vietos numeris), (III) nuoroda, kokioje prekybos zonoje pageidauja prekiauti ir kokiomis prekėmis ketina prekiauti. Jei teikiama jungtinė paraiška, (I), (II), (III) duomenis ant voko nurodo visi jungtinės paraiškos dalyviai.

Užklijuotame voke turi būti pateikta:

 1. Laisvos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (jei turi), arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), kontaktinis telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (jei turi). Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Jei teikiama jungtinė paraiška, ją pasirašo visi jungtinės paraiškos dalyviai;
 2. pakartotinai nurodoma pageidaujama išsinuomoti konkreti prekybos vietos paskirtis;
 3. prekybos vietos nuompinigių dydis, kurį nustato nuomotojas;
 4. duomenys apie tai, ar konkurso dalyvis iki skelbiamo konkurso pradžios yra vykdęs prekybos veiklą Trakų miesto turgavietėje, veiklos vykdymo laikotarpis (pateikiami rašytiniai įrodymai: nuomos sutartys, pirminiai įrodymai, patvirtinantys nuomos mokesčio mokėjimą už prekybos plotą, leidimai, kvitai, pažymos ir kiti veiklos vietą ir laiką patvirtinantys dokumentai). Jei teikiama jungtinė paraiška, kiekvienas jungtinės paraiškos dalyvis aukščiau aptariamus duomenis pateikia atskirai;
 5. duomenys apie tai, kokioje prekybos zonoje pageidauja prekiauti konkurso dalyvis pagal turgavietės schemą bei kokiomis prekėmis ketina prekiauti;
 6. duomenys apie tai, ar konkurso dalyvis per paskutinius 6 mėnesius laiku (tuo metu, kai rinkliava turėjo būti mokama) mokėjo turgavietės rinkliavą nuomotojui (taikoma tik tiems konkurso dalyviams, kurie iki konkurso pradžios yra sudarę nuomos sutartis). Konkurso dalyvis pateikia mokėjimo pavedimus ar kitus rašytinius įrodymus, patvirtinančius turgavietės rinkliavos sumokėjimą už paskutinius 6 mėnesius, kai rinkliava buvo mokama. Jei teikiama jungtinė paraiška, kiekvienas jungtinės paraiškos dalyvis aukščiau aptariamus duomenis pateikia atskirai;
 7. tais atvejais, kai paraišką dalyvauti teikia konkurso dalyviai, kurie niekada neprekiavo Trakų miesto turgavietėje, konkurso dalyvis privalo pateikti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 8. kiti duomenys, jei jų skelbime papildomai reikalauja nuomotojas (pavyzdžiui, informaciją apie konkurso dalyvio patikimumą bei jo pajėgumą vykdyti nuomos sąlygas ir kt.);
 9. kai išnuomojamos prekybos vietos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka taikoma leidimų sistema, – sąlygos, susijusios su išnuomojamo turto specialiomis charakteristikomis;
 10. su paraiška privaloma pateikti individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją, kuri įrodo konkurso dalyvio teisę užsiimti prekybos veikla Trakų rajono savivaldybės teritorijoje;
 11. prie paraiškos, kurią teikia juridinis asmuo, turi būti pateikta juridinio asmens pažymėjimo kopija;
 12. jeigu teikiama jungtinė paraiška, kartu su paraiška turi būti pateikiama jungtinės veiklos sutarties kopija;
 13. su paraiška privaloma pateikti pridedamų dokumentų lydraštį, kuriame nurodomi eilės tvarka pateikiami sunumeruoti dokumentai.

Prekybos vietos adresas: Vilniaus Mažoji g. 2B, Trakai, Trakų miesto turgavietė. Nuomos trukmė 5 metai. Viešo nuomos konkurso laimėtojai Sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo sumokėti depozitą Nuomotojui į jo nurodytą sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (depozito) dydis lygus trijų mėnesių nuomos mokesčio dydžiui be PVM.

Paraiškas konkursui teikti adresu: Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistei Laurai Seržintienei, 322 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

Komisijos posėdis įvyks 2024 m. vasario 13 d. 10.30 val. adresu: Trakų rajono savivaldybės administracija, 202 kab. (II aukštas), Vytauto g. 33, Trakuose.

Pretendentai gali atvykti apžiūrėti patalpas 2024 m. vasario 6 d. nuo 8.00 iki 10.00 val. iš anksto susitarę su kontaktiniu asmeniu Laura Seržintiene (322 kab.), tel. (8 528) 25 048, el. p. laura.serzintiene@trakai.lt.

Esant dideliam paraiškų kiekiui, komisijos sprendimu posėdis gali būti atidėtas ir laimėtojai skelbiami kitame posėdyje.

Eil. Nr.

Prekybos vietos paviljonuose zona

Prekybos vietos paviljonuose  numeris

Prekybos vietos plotas

Nuompinigių dydis už visą nuomojamą plotą mėnesiui

1.

Pieno produktų saugojimo zona

Nr. 1

5,06 kv. m

62,64 Eur

2.

Prekybos maisto prekėmis zona

Nr. 8

10,29 kv. m

127,39 Eur

3.

Prekybos maisto prekėmis zona

Nr. 9

10,32 kv. m

127,76 Eur

4.

Prekybos maisto prekėmis zona

Nr. 13

10,32 kv. m

127,76 Eur

5.

Prekybos pramoninėmis prekėmis zona

Nr. 24

10,47 kv. m

129,62 Eur

6.

Prekybos pramoninėmis prekėmis zona

Nr. 25

10,28 kv. m

127,27 Eur

Papildoma informacija teikiama tel. (8 528 ) 25 048 arba adresu: Vytauto g. 33, Trakai, 322 kab.

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

Laura Seržintienė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image