*alt_site_homepage_image*

PROJEKTASPROJEKTAS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TRAKŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
ĮSAKYMASDĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
2020 m. rugsėjo          d.  Nr. 46KPĮ-            -(14.46.124 E.)Trakai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies punktu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6.3, 16 ir 19 punktais, veikdamas pagal  Nacionalinės  žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įgaliojimą Nr. 1Į-1190-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“ bei atsižvelgdamas į pil. V.L. 2020 m. rugsėjo 1 d. prašymą (paslaugos byla Nr. KPZP-78841):1. Nustatau kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:1.1. planuojama teritorija: Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro 7970/0003:1912, plotas – 0,5000 ha; 1.2. planavimo tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.1.4. planavimo organizatorius: A.L.2. Nurodau planavimo organizatoriui vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 20 –22 punktais:2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Taisyklių 23 punkte nurodytų institucijų;3. P a ž y m i u, kad Trakų rajono savivaldybės administracijai, ar kitoms atsakingoms institucijoms nepritarus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimui, šiuo įsakymu pradėta procedūra gali būti nutraukta.Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus patarėjas,                   Algis Adomavičius
INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PRIĖMIMĄ DĖL KAIMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO
Informuojame, kad numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro 7970/0003:1912, plotas – 0,5000 ha, kurio tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą; Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima 2020 m. rugsėjo 23 d., Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėse bei seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius, Birutės g. 27, Trakai bei telefonais: 8 706 86 012, 8 706 86 010 ir el. p. trakai@nzt.lt arba [email protected] viešinama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP – 78841) bei Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image