Iš viso rezultatų:

Pranešimas apie Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Metasta", Plačioji g. 29, Senųjų Trakų k., LT-21146, Trakų r., įmonės kodas 302855563, tel. +370-679-92201, el. paštas – [email protected], int. svetainė www.metasta.lt.1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Metasta", Plačioji g. 29, Senųjų Trakų k., LT-21146, Trakų r., įmonės kodas 302855563, tel. +370-679-92201, el. paštas – arturas@metasta.lt, int. svetainė www.metasta.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, el. paštas gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Išteklių gavybos išplėtimas nuo naudojamo Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių veikla priskiriama smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimui (kodas B - 08.12). PŪV teritorija bendrai apima apie 45,1 ha plotą, susidedantį iš 3 atskirų (apie I – 20, II – 0,7, III – 24,4 ha) plotų, įsiterpusių į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos sklypą. Planuojama, kad vidutinės metinės gavybos apimtys karjere ir toliau sudarys apie 500 tūkst. m3. Išteklių gavybą PŪV teritorijoje planuojama vykdyti slenkantis gavybos frontui rytų kryptimi nuo šiuo metu veikiančio karjero. Smėlis ir žvyras ir toliau bus perdirbimas karjere esančioje gamybinėje linijoje. PŪV teritorijoje dirbs tik mobilūs taršos šaltiniai.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: PŪV atitinka LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo, 2.6 ir 10 punktus, kadangi veiklą vykdys tas pats ūkio subjektas didesniame nei 25 ha plote. 

6.  Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: Vietos alternatyvos nebus  nagrinėjamos, kadangi veiklą numatoma tęsti veikiančiame karjere, siekiant apjungti įmonei suteiktą kasybos sklypą ir racionaliai išeksploatuoti naudinguosius išteklius. Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai. Esant poreikiui bus nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Šiuo metu veikiančiame karjere yra sukurta žaliavos gavybos ir perdirbimo infrastruktūra, nutiesti išvežimo keliai. Apjungus kasybos sklypą susidarys vientisas, mažiau fragmentuotas išteklių masyvas. PŪV telkinio teritorijoje atitinka rajono bendrojo plano sprendinius. PŪV teritorija yra išsidėsčiusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia saugoma teritorija yra Aukštadvario regioninis parkas nutolęs už 3,7 km. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia nutolusi 3,9 km. Artimiausia užsienio valstybė yra Baltarusija nuo PŪV teritorijos nutolusi 43,5 km.

8. PAV subjektai teiksiantys išvadas: Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prie VRM, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: Priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV teritorijoje slūgsančių išteklių naudojimo, bus rengiamas telkinio naujų plotų žemės gelmių naudojimo planas, kuriame bus numatyti žemės sklypų pavertimo kitomis sprendiniai, suprojektuota išteklių kasyba, rekultivavimas ir kt. Patvirtinus naudojimo planą bus išduotas leidimas išteklių naudojimui. Priėmus neigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių, naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje nebus vykdoma. 

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pasiūlymus dėl PŪV galima teikti PŪV organizatoriui, PAV dokumentų rengėjui ir atsakingai institucijai. Pasiūlymus galima teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymų teikimo terminas 10 d.d. nuo atsakingos institucijos pranešimo paskelbimo.

Pagarbiai,

PAV dokumentų rengėjas UAB ,,GJ Magma“ ekologas-inžinierius Edvardas Grencius  

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis