Iš viso rezultatų:

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Žaizdrių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00002672, keitimas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., ŽAIZDRIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00002672, KEITIMO

2020 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312, 313, 317 punktais, ir atsižvelgdamas į piliečio. prašymą:
1. O r g a n i z u o j u žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Žaizdrių k., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), reg. Nr. T00002672, keitimą. Planavimo tikslai – žemės sklypų, Nr. 10 (kadastro Nr. 7984/0002:803) ir Nr. 11 (kadastro Nr. 7984/0002:805), apjungimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas.
2. Į p a r e i g o j u Architektūros skyriui parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo.
3. N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2020-06-29 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. povilas.montvila@trakai.lt, audrone.ruksyte@trakai.lt.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis