*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai, tel. (8 528) 55486, faks. (8 528) 53140, ei. paštas info@trakai.lt, puslapis internete www.trakai.lt.

Planavimo organizavimo pagrindas: Trakų savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimas Nr. SI-159 „Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2009-2015 metų ataskaitai".

Planuojama teritorija: Trakų rajono savivaldybės teritorija.

Bendrojo plano keitimo tikslai:

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos (2009-2015 m.) išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo piano keitimą.

Trakų rajono bendrojo plano keitimą rengti ir sprendinius detalizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu.

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo tęstinumą, į keičiamo Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius integruoti tikslinant galiojančius specialiojo planavimo dokumentus pagal Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos (2009-2015 m.) išvadas.

Sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.

Detalizuoti Lentvario, Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu.

Sudaryti sąlygas sklandžiam Trakų rajono savivaldybės 2016-2025 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimui.

Bendrojo plano keitimo uždaviniai:

Nustatyti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. S1-183 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" spragas ir kolizijas, nustatyti problemines situacijas.

Nustatyti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatyti jų estetinį potencialą.

Numatyti priemones rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, tikslingam naudojimui ir pažinimui.

Formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones.

Tikslinti gamtinio karkaso sistemą, numatyti biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės pusiausvyros užtikrinimo priemones.

Tikslinti savivaldybės teritorijos funkcinę struktūrą formuojančias prioritetines teritorijų funkcines zonų ribas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai į vardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, nustatant teritorijos naudojimo tipus.

Tikslinti urbanizuojamų teritorijų (nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių) plotą, išdėstymą bei reglamentavimą, nustatyti plėtros prioritetus.

Tikslinti, o reikalui esant, numatyti naują inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą.

Išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose savivaldybė įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą.

Numatyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones, įvertinant Vilniaus miesto pagrindinius planavimo dokumentus.

Tikslinti darbo vietų ir paslaugų kūrimo galimybes urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose.

Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai.

Numatyti savivaldybės svarbių objektų išdėstymą.

Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Numatyti racionalias žemės gelmių išteklių (naudingųjų iškasenų) išsaugojimo ir naudojimo priemones ir teritorijas.

Tikslinti turistinių trasų ir rekreacinių zonų išdėstymą, gerinti rekreacinių išteklių prieinamumą visuomenei.

Siekiant racionalesnės žemėnaudos, numatyti priemones teritorijų konsolidacijai.

Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

Tikslinti Trakų savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. Dl-7 reikalavimus, Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. Dl-1009 reikalavimus.

Planavimo proceso terminai: atlikimo terminas - 2018 m. lapkričio 30 d.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): planavimo proceso metu atliekamos SPAV procedūros.

Galimybės susipažinti su rengiamu Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo projektu: planavimo organizatorius apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą ir jo sprendinius paskelbs ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamos procedūros pradžios LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS), Trakų rajono savivaldybėje, savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.trakai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas visą projekto viešinimo laikotarpį galima bus teikti raštu arba TPDRIS. Į pateiktus pasiūlymus ir pastabas teikusiems asmenims bus atsakyta per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Pastabas galima teikti planavimo organizatoriaus kontaktiniam asmeniui - Trakų rajono savivaldybės vyriausiajam architektui (skyriaus vedėjui) Povilui Montvilai, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai, tel tek: (8 528) 58311, ei p.: [email protected] arba el. p.: info@trakai.lt taip pat projekto rengėjams.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-11 įsakymas Nr. P2-726 "Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo"

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-13 įsakymas Nr. P2-728 "Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo"

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image