Iš viso rezultatų:

Piliakalnio I k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0002:439, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

PROJEKTAS

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TRAKŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS

ĮSAKYMAS
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

2022 m. d. Nr. 46KPĮ- -(14.46.124 E.)
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies punktu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6.3, 16 ir 19 punktais, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įgaliojimą Nr. 1Į-698-(1.9 E.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo ir kitų funkcijų atlikimo“ bei atsižvelgdama į pil. Ž.V. 2022 m. birželio 7 d. prašymą (paslaugos byla Nr. KPZP-108250):
1. Nustatau kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:
1.1. planuojama teritorija: Piliakalnio I k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0002:439, plotas – 6,2667 ha;
1.2. planavimo tikslas (tikslai): Parinkti ūkininko sodybos vietą; Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
1.3. uždaviniai: Suplanuoti kelių išdėstymą; Nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą; Nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;
1.4. planavimo organizatorius: Ž.V.
2. Nurodau planavimo organizatoriui vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 20 –22 punktais:
2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;
2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);
2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Taisyklių 23 punkte nurodytų institucijų;
3. P a ž y m i u, kad Trakų rajono savivaldybės administracijai, ar kitoms atsakingoms institucijoms nepritarus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimui, šiuo įsakymu pradėta procedūra gali būti nutraukta.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
Lina Karankevičiūtė

INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PRIĖMIMĄ
DĖL KAIMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO

Informuojame, kad numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Piliakalnio I k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0002:439, kurio tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą; Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. liepos 5 d. savivaldybės, Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėse bei seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius, Birutės g. 27, Trakai bei telefonais: 8 706 86 012, 8 706 86 003 ir el. p. [email protected] arba Gintare.Jasiuniene@nzt.lt
Informacija viešinama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP - 108250) bei Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.

Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis