*alt_site_homepage_image*
Paslaugos pavadinimas Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui).
Leidimas statyti naujus statinius, rekonstruoti esamus statinius ar atlikti paprastąjį ar kapitalinį remontą, atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus tiek statybos sklype, tiek už jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms) statytojo (užsakovo) prašymu gali būti išduodamas:


1) dėl visų statinių, suprojektuotų viename statinio projekte;
2) dėl vieno ar kelių statinių iš suprojektuotų viename statinio projekte.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo Teikiama per IS „INFOSTATYBA“
Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Larisa Derbutienė
Vyriausioji specialistė
El. paštas larisa.derbutiene@trakai.lt
Telefonas (-ai) (8 528) 58 312
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiami šie dokumentai:
1) Prašymas;
2) statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;
3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);
4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal šios dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus;
5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
9) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo,atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;
13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
16) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;
17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.
kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą
Mokėjimo rekvizitai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmokos kodas: 53079
Vadovaujantis Valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, už kitas institucijų teikiamas paslaugas, yra patvirtinti tokie valstybės rinkliavos dydžiai:
4.532. statybą leidžiančio dokumento statyti naują ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą 165 eur
4.533. statybą leidžiančio dokumento statyti naują neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą 93 eur
4.535. statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą 165 eur
4.536. statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą 93 eur
4.537. statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą 52 eur
4.5391. leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą 52 eur
4.5392. leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą 52 eur
4.5393. leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą 52 eur
4.5394. leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą 52 eur
4.5395 leidimo nugriauti statinį išdavimą 52 eur
4.5396. leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą 52 eur
Papildoma informacija

Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 15¹ dalimi, su prašymu išduoti statybą leidžiančius dokumentus, viešai skelbiami 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai nuo 2019-01-01 turi būti pateikiami nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kiti 27 straipsnio 15 dalyje nurodyti draudžiami skelbti duomenys.
Prašome pildant prašymą užtikrinti, kad viešai skelbiami prie prašymų išduoti leidimus pridedami dokumentai būtų patalpinti jiems skirtose IS Infostatyba pridedamų dokumentų skiltyse ir pateikti be draudžiamų skelbti asmens duomenų. (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys...“ 12 p.)

   
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image