*alt_site_homepage_image*

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016 m. liepos 11 d. Nr. P2-726 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo‘‘ ir Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa. patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. liepos 13 d. Nr. P2-728 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘.

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33 LT-21106, Trakai, tel.8(528)-58 300 faks. 8(528)-55 524
El. paštas: info@trakai.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-212- El. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02--69 El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Bendrojo plano tikslai:
• Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos (2009- 2015 m.) išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisinių reguliavimu, parengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.
• Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą rengti ir sprendinius detalizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos ir tvarkymo priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu.
• Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo tęstinumą, į keičiamo Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius integruoti tikslinant galiojančius specialiojo plano dokumentus pagal Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos (2009-2015 m.) išvadas.
• Sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
• Detalizuoti Lentvario, Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu.
• Sudaryti sąlygas sklandžiam Trakų rajono savivaldybės 2016 – 2025 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimui.

Bendrojo plano uždaviniai:
• Nustatyti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. S1-183 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo‘‘ spragas ir kolizijas, nustatyti probleminės situacijas.
• Nustatyti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatyti jų estetinį potencialą.
• Numatyti priemones rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, tikslingam naudojimui ir pažinimui.
• Formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones.
• Tikslinti gamtinio karkaso sistemą, numatyti biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės pusiausvyros užtikrinimo priemones.
• Tikslinti savivaldybės teritorijos funkcinę struktūrą formuojančias prioritetinės teritorijų funkcines zonų ribas ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirtis, o reikalu esant tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimu, nustatant teritorijos naudojimo tipus.
• Tikslinti urbanizuojamų teritorijų (nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių) plotų išdėstymą bei reglamentavimą, nustatyti plėtros prioritetus.
• Tikslinti, o reikalui esant, numatyti naują inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą.
• Išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose savivaldybės įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą.
• Numatyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones, įvertinant Vilniaus miesto pagrindinius planavimo dokumentus.
• Tikslinti darbo vietų ir paslaugų kūrimo galimybes urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose.
• Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai.
• Numatyti savivaldybės svarbių objektų išdėstymą.
• Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
• Numatyti racionalias žemės gelmių išteklių (naudingųjų iškasenų) išsaugojimo ir naudojimo priemones ir teritorijas.
• Tikslinti turistinių trasų ir rekreacinių zonų išdėstymą, gerinti rekreacinių išteklių prieinamumą visuomenei.
• Siekiant racionalesnės žemėnaudos, numatyti priemones teritorijų konsolidacijai.
• Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
• Tikslinti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-7 reikalavimus, Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

Pasiūlymų teikimo tvarka:
Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33 LT-21106, Trakai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (projekto numeris TPD Nr.K-RJ-79-16-325). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Bendra informaciją apie projekto rengimą:
Planavimo organizatorius 2017 m. birželio mėn. 30 d. raštu Nr. AP3-2606 pritarė Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano esamos būklės įvertinimo stadijai, 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. P2E-56 pritarė Bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo stadijai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijos dokumentacija (strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, bendrųjų sprendinių formavimo projektinė dokumentacija) paskelbta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto numeris TPD Nr.K-RJ-79-16-325).
Planavimo organizatorius 2018 m. rugpjūčio mėn. 20 d. įsakymu Nr.P2E-624 pritarė Bendrojo plano sprendinių konkretizavimo stadijai ir rengimo etapui.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas.

Supažindinimo tvarka:
Informaciją apie parengtą Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą teikia Trakų rajono savivaldybės
administracija, Vytauto g. Nr.33, Trakai. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 m. spalio mėn. 16 d. iki 2018 m. lapkričio mėn. 16 d. Trakų rajono savivaldybės 204 ir 205 kab. Atsakingas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėjas - rajono vyriausias architektas, tel. 58311. Su informaciniu pranešimu ir visų etapų projektine dokumentacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2018 m. spalio mėn. 9 d. iki 2018 m. lapkričio mėn. 16 d. (Projekto numeris TPD Nr.K-RJ- 79-16-325). Bendrojo plano keitimo grafinė dalis eksponuojama Trakų rajono savivaldybės administracijos 2 aukšto lentoje nuo 2018 m. spalio mėn. 24 d. iki 2018 lapkričio mėn. 16 d.
Sprendinių viešas aptarimas vyks Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje 2018 m. lapkričio mėn. 16 d. 10.00 val.

Priedas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image