*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., NAUJASODŽIŲ K., KADASTRO NR. 7984/0002:870, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00080161, KEITIMO

2024 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 28 straipsnio 5 dalimi, Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu (reg. Nr. T00086049), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-59 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 8 d. potvarkiu Nr. P1E-144 ,,Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžių k.., kadastro Nr. 7984/0002:870, detaliojo plano reg. Nr. T00080161, keitimo“:

P r i i m u sprendimą rengti Žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžių k., kadastro Nr. 7984/0002:870, detaliojo plano, reg. Nr. T00080161, keitimą. Planavimo tikslai – numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos išsaugojimą, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms ekonominę gerovę. Sujungti du žemės sklypus ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2024-04-23 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. natalja.ivanova@trakai.lt, audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image