*alt_site_homepage_image*

Parengtas įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kadastro Nr. 7940/0006:96, detaliojo plano, reg. Nr. T00087295, koregavimo

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., NAUJOJO LENTVARIO K., KADASTRO NR. 7940/0006:96, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00087295, KOREGAVIMO

2022 m. rugsėjo d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. P2E-487 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Dovilei Daudaitei“ ir atsižvelgdama į iniciatoriaus prašymą:

1. P r i t a r i u planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kadastro Nr. 7940/0006:96, detaliojo plano, reg. Nr. T00087295 (toliau – Detalusis planas), koregavimą.

2. O r g a n i z u o j u žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kadastro Nr. 7940/0006:96, detaliojo plano, reg. Nr. T00087295 (toliau – Detalusis planas), koregavimą. Planavimo tikslai – koreguoti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., Senoji g. 32, kadastro Nr. 7940/0006:405, užstatymo tankį, intensyvumą, servitutų ir inžinerinių tinklų išdėstymą.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano koregavimo.

4. N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-09-30 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image