*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7944/0001:1056, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO M., GAIDIŠKIŲ G. 14A, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00046277, KOREGAVIMO

2024 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 316 punktais ir atsižvelgdama į iniciatoriaus prašymą:

1. O r g a n i z u o j u Žemės sklypo, kadastro Nr. 7944/0001:1056, Trakų r. sav., Lentvario m., Gaidiškių g. 14A, detaliojo plano, reg. Nr. T00046277, koregavimo (toliau – Detalusis planas), koregavimą. Planavimo tikslai ir uždaviniai – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, teritorijos naudojimo reglamentų, statybos zonos ir ribos koregavimas.

2. Į p a r e i g o j u Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano koregavimo.

3. N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2024-04-26 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. natalja.ivanova@trakai.lt, audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image