*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7901/0004:79, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., RAUDONĖS I K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00043269, KEITIMO

2021 m. sausio d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312, 313, 317 punktais, ir atsižvelgdamas į A. N. iniciatoriaus prašymą:
1.P r i t a r i u planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, kadastro Nr. 7901/0004:79, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), reg. Nr. T00043269, keitimą.
2.O r g a n i z u o j u žemės sklypo, kadastro Nr. 7901/0004:79, Detaliojo plano, reg. Nr. T00043269, keitimą. Planavimo tikslai – detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., ribų ir plotų keitimas, dalijimas, privalomųjų reglamentų nustatymas.
3.Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo.
4.N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
5.N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2021-01-20 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image