*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL TERITORIJOS, TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., PILIALAUKIO K., TARP MEDŽIOTOJŲ IR JUOZAPO TIŠKEVIČIAUS G., DETALIOJO PLANO RENGIMO
2021 m. spalio d. Nr. P2E-
Trakai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 1 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244, 249 punktais, ir atsižvelgdamas į D. S. iniciatoriaus prašymą:
1.P r i t a r i u planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti teritorijos, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., tarp Medžiotojų ir Juozapo Tiškevičiaus g., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), rengimui.
2.O r g a n i z u o j u teritorijos, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., tarp Medžiotojų ir Juozapo Tiškevičiaus g., detaliojo plano rengimą. Planavimo tikslai – nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires.
3.Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.
4.N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
5.N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. nuo 2021-10-18 iki 2021-10-30 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image