*alt_site_homepage_image*

Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta šalyje ir savivaldybėje

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindamos projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, vykdo bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą. Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos ir darbai jau pusiaukelėje, vyksta susitikimai su mokslininkais, socialiniais partneriais, įvairių interesų pedagogų grupėmis.

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi, kad daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Mūsų šalyje paskutinį kartą atnaujintos Bendrosios ugdymo programos, kuriomis pedagogai vadovaujasi organizuodami ir vykdydami mokinių mokymą/si, 2008 metais. Praktikai pastebi, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių: privačios mokyklos / valstybinės, savivaldybių mokyklos; miestas / kaimas; merginos / vaikinai; mokiniai iš palankios/nepalankios socialinės aplinkos. Todėl ateityje vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu.

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindinės kryptys:

  • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. 

Nors nuo 2022–2023 mokslo metų planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau pasirengimo laikotarpiu siekiama mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. Su švietimo bendruomene jau 2019 metais susitarta dėl kompetencijomis grįsto ugdymo turinio.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. Vėlesniais 2020 metais vyko aktyvūs paruošiamieji darbai: susitikimai su mokslininkais, švietimo bendruomenės nariais, suburtos ekspertų, darbo grupės, parengtos rekomendacijos, dokumentai, susitarimai dėl atnaujinamo ugdymo turinio veiksmų ir veiklų, informavimo ir viešinimo priemonių. Išsamiau galima ir siūloma susipažinti su parengtais dokumentais, kita informacija Nacionalinės švietimo agentūros specialiai sukurtoje svetainėje „Mokykla2030“. Jau parengti ir patalpinti projektai: Vaiko raidos aprašo, šešių (komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos) kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašai. Taip pat parengti ir paviešinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai, su kuriais kviečiami visos šalies pedagogai susipažinti, išanalizuoti, aptarti mokytojų metodinėse grupėse ir teikti pastebėjimus, pasiūlymus ir įžvalgas iki 2021 m. gegužės 15 d. el. p. adresu mokykla2030@nsa.smm.lt . Šiuo metu ruošiamasi atnaujintas bendrąsias programas pateikti skaitmeninėje erdvėje bei sukurti pažangos vertinimo įrankį, skirtą stebėti mokinių pasiekimus kompetencijų ugdymo ir bendrųjų programų atžvilgiu.

Pažymėtina, kad šiais mokslo metais vyksta itin intensyvūs ir informatyvūs atnaujinamo ugdymo turinio veiksmų pristatymo susitikimai, viešinimo darbai ir dokumentų rengimas bei jų pristatymas įvairių sričių ir mokomųjų dalykų pedagogams. Nuo 2021 m. sausio 12 d. kiekvieno mėnesio antradieniais vyksta ugdymo turinio atnaujinimo mokomieji susitikimai su savivaldybių švietimo centrų / skyrių atstovais, nuo vasario 24 d. kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį – su savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) suburtomis komandomis. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį visos šalies pedagogus, socialinius partnerius Nacionalinė švietimo agentūra kviečia į vaizdo konferencijas „Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta?“, o balandžio 14 d. prasidėjo tęstiniai susitikimai su savivaldybių mokyklų direktoriais ir direktorių pavaduotojais ugdymui. 

Kas laukia? Šių metų gegužės–liepos mėn. vyks savivaldybių UTA komandų mokymų temų poreikių tyrimas, savivaldybių mokyklų mokytojų atranka į mokymus, vyksiančius 2021 m. spalio–lapkričio mėn. Rengiamas priešmokyklinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo turinio atnaujinimas, skaitmeninio ugdymo turinio atskiri objektai. Numatyta paskelbti rekomendacijas dėl atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo. Bus kviečiamos savivaldybių mokyklos, norinčios išbandyti ir pradėti dirbti anksčiau pagal atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Visuminį atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

  • nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
  • nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 klasėse, pagrindinio ugdymo 5, 7 , 9 klasėse ir vidurinio ugdymo 11 klasėje; 
  • nuo 2024-09-01 pradinio ugdymo 2, 4 klasėse, pagrindinio ugdymo 6, 8, 10 klasėse ir vidurinio ugdymo 12 klasėje.     

Kas vyksta savivaldybėje? Suburta ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. P2E-98 patvirtinta 10 asmenų Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo (UTA) komanda. Savivaldybės UTA komandos vadove paskirta Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, nariais – Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Trakų Vytauto Didžiojo ir Trakų gimnazijų, Lentvario pradinės mokyklos direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui ir Švietimo skyriaus specialistė Regina Žukienė.

Yra parengti projektai: Švietimo skyriaus vedėjo įsakymo „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos narių funkcijų“ ir Trakų rajono savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos 2021–2022 metų veiksmų ir priemonių plano. Savivaldybės mokyklos el. paštu nuolat informuojamos apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus ir vykstančius renginius, skirtus atnaujinamam ugdymo turiniui. Informaciniuose mokomuosiuose renginiuose, vaizdo konferencijose kviečiami ir skatinami dalyvauti savivaldybės UTA komandos nariai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, mokomųjų dalykų mokytojai.

Visus dalykų mokytojus kviečiame aktyviai dalyvauti įvairiuose susitikimuose, diskusijose ir teikti pastebėjimus bei siūlymus dėl atnaujintų bendrųjų programų projektų.

Tikėtina, kad savivaldybės mokyklose gegužės–birželio mėn. susiburs aktyvios savanoriškos pedagogų komandos, kurios inicijuos, koordinuos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, teiks pagalbą mokyklų bendruomenėms. Tikimės su komandų pagalba atrinkti rudenį vyksiantiems mokymams pačius aktyviausius, turinčius pedagoginės patirties, skaitmeninio raštingumo gebėjimų, išmanančius ugdymo inovacijas, pamokos sampratą, atitinkančią Geros mokyklos koncepciją, mokančius apibendrinti, sisteminti ir analizuoti informaciją, gebančius bendrauti ir bendradarbiauti mokytojus. Juk jie, dalyvavę mokymų programose, neš žinią apie atnaujintas bendrąsias programas, kolegoms padės perprasti turinį, inicijuos dalijimąsi savivaldybėje, kartu su kolegomis priims sprendimus dėl pasirengimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas mokyklose. 

Regina Žukienė,

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo savivaldybės mokyklose koordinatorė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image