*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso antras etapas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui savivaldybei skirtos papildomos lėšos.

Atsižvelgiant į tai, kad karantino metu vaikų socializacija buvo ypač apribota ir siekiant vasaros metu prasmingose veiklose užimti kuo daugiau vaikų, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. P2E-372 „Dėl vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso antrojo etapo skelbimo“ paskelbė antrąjį konkurso etapą.

Kviečiame visas savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo, kultūros, sporto įstaigas, laisvuosius mokytojus, asociacijas, kitus juridinius asmenis, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla ir kurie nedalyvavo pirmame konkurso etape, teikti paraiškas finansavimui gauti.

Konkurso paraiškų teikimo laikas iki 2020 m. birželio 15 d.

Programų teikėjai turi užpildyti Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos formą (Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo 1 priedas).

Užpildyta paraiška teikiama 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius turi būti įrištas arba įsegtas, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos, organizacijos antspaudu voką ir su lydimuoju raštu registruota savivaldybės priimamajame. Kitas egzempliorius PDF formatu (su Programos teikėjo parašu ir organizacijos antspaudu) teikiamas el. paštu natalija.sidlauskiene@trakai.lt.

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

 • Programos teikėjo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija (savivaldybės švietimo įstaigoms pažymėjimo pridėti nereikia);
 • Programos teikėjo įstatų (nuostatų) kopija (savivaldybės švietimo įstaigoms nuostatų pridėti nereikia);
 • Programos vadovo/vykdytojo dokumentų, įrodančių pedagoginės kvalifikacijos turėjimą, kopijos;
 • Higienos pasas (stacionarioms vaikų vasaros poilsio stovykloms);
 • Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodantys dokumentai (sutartis/ raštas);
 • Kitus finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai;
 • Laisvojo mokytojo verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija.

Prioritetai teikiami programoms:

 • skatinančioms vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvą;
 • aktyvia veikla užimančioms daugiau vaikų;
 • numatančioms bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis;
 • numatančioms ilgesnės nei 5 dienų trukmės veiklą;
 • tęstinėms;
 • turinčioms kitų finansavimo šaltinių;
 • numatančioms užimti globojamus, socialinės rizikos šeimų, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius vaikus;
 • į kurių veiklas integruojamos alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos temos;
 • numatančioms veiklas liepos–rugpjūčio mėnesiais;
 • numatančioms techninės kūrybos, technologijų, medijų, gamtos mokslų, ekologijos, tyrimų ir eksperimentines

Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos forma (pridedama)

Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas (pridedama)

Informaciją apie konkursą teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Šidlauskienė, tel. (8 600) 35 093, el. p. natalija.sidlauskiene@trakai.lt)

Švietimo skyriaus informacija

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image