*alt_site_homepage_image*

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui (UTA) savivaldybėje ir mokyklose

Informuojame, kad Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė ir išleido leidinį „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“, kuriame išdėstyti pasirengimo diegti atnaujintas programas kriterijų paskirtis, ugdymo turinio pokyčio valdymas, UTA koordinavimo komandos veikimo įsivertinimo kriterijai, savivaldybės švietimo padalinio pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias programas mokyklose, švietimo pagalbos įstaigos veiklos įsivertinimo kriterijai pasirengiant diegti atnaujintas ugdymo programas, mokyklos atnaujinamo UT įgyvendinimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai.

Leidinyje akcentuojama, kad savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos misija: „atlikti vietos išteklių ir galimybių analizę ir priimti strateginius susitarimus, reikalingus pasirengti darbui su atnaujintomis BP; parengti savivaldybes veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujintoms BP diegti; telkti mokyklų vadovus ruoštis ugdymo proceso iššūkiams, sutelkiant dėmesį į mokinio kompetencijų ugdymą mokomuoju dalyku; kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoti geriausių sprendimų / susitarimų, kaip, panaudojant vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, atnaujintą UT „atvesti iki mokinio“; telkti ir įgalinti savivaldybės mokytojus kolegialiai / profesiniuose tinkluose tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, kurių reikės dirbant pagal atnaujintas BP; sistemingai teikti informaciją apie pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP procesus visiems suinteresuotiesiems savivaldybės / šalies lygmeniu“.

                      Kas padaryta nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu:

 • Parengti ir svarstyti viešose konsultacijose Vaiko raidos aprašo, šešių (komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos) kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašai.
 • Parengti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektai.
 • Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje „Mokykla 2030“.
 • Savivaldybės interneto svetainės skyriuose: „Aktuali informacija“ bei „Švietimas“ →„Bendrasis ugdymas“ parengti ir patalpinti informaciniai pranešimai apie pasirengimą ugdymo turinio atnaujinimui, vyksiančius renginius 2021 metais, aktuali ir svarbi informacija nuolat siunčiama savivaldybės UTA koordinavimo komandos nariams ir bendrojo ugdymo mokykloms.
 • Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai dalyvavo atnaujintų bendrųjų programų ir kompetencijų pristatymo viešose konsultacijose, kituose renginiuose, skirtuose, pasirengimui diegti atnaujintą ugdymo turinį.
 • Atrinkta Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija dalyvauti atnaujinto ugdymo turinio išbandymo tyrime, vyksiančiame 2021–2022 mokslo metais.
 • Savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio koordinavimo 10 asmenų komanda patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.P2E-98.
 • Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ŠIE-26 komandos nariams paskirtos funkcijos. Komandos nariams funkcijos paskirstytos taip:

Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja (komandos vadovė);

Nijolė Lisevičienė, VšĮ Trakų švietimo centro direktorė (dalyvavimas atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo savivaldybės koordinavimo komandos veikloje, savivaldybės mokyklų mokytojų telkimas ir įgalinimas profesiniuose tinkluose, ruošiantis tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas);

Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (koordinatorė);

Vida Lesauskienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorė (mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui telkimas, informavimas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo šalyje ir savivaldybėje);

Giedrė Jurevičienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (savivaldybės mokyklų dorinio ugdymo, gimtųjų kalbų ir socialinių mokslų mokytojų telkimas tobulinant dalykines ir profesines kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, sistemingas jų informavimas apie UTA vyksmą); 

Ona Ramanauskienė, Lentvario pradinės mokyklos direktorė (mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą, bendruomenių telkimas, informavimas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo šalyje ir savivaldybėje);

Jolanta Martyncevienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė (savivaldybės mokyklų vadovų, UTA komandų konsultavimas ir metodinė parama);

Rita Sadovskienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (savivaldybės mokyklų užsienio kalbų, meninio ir fizinio ugdymo mokytojų telkimas tobulinant dalykines ir profesines kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, sistemingas jų informavimas apie UTA vyksmą);

Marian Kuzborski, Trakų gimnazijos direktorius (savivaldybės mokyklų vadovų telkimas pasirengimui įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, mokyklų vadovų informavimas apie UTA vyksmą);

Vincenta Diugevič, Trakų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (savivaldybės mokyklų gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų ir technologijų mokytojų telkimas tobulinant dalykines ir profesines kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, sistemingas jų informavimas apie UTA vyksmą).

 • Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo (UTA) komandos 2021–2024 metų veiksmų ir priemonių planas.

Kas vyks ateityje:

 • Ruošiamasi vidurinio ugdymo turinio atnaujinimui.
 • 2021 m. spalio mėn. startuoja atnaujintų bendrųjų programų diegimo tyrimas atrinktose 30 šalies mokyklose. Atrinktose mokyklose (savivaldybės Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje) bus išbandomos naujos programos.
 • Spalio 29 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti po pertraukos sugrįžusią, kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją „Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta?
 • Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos kviečiamos iki š. m. lapkričio 10 d. suburti ir pasitvirtinti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandas.
 • Nuo 2022 m. sausio mėn. numatomi įvairūs informaciniai renginiai bei mokymai, skirti savivaldybių atstovams pasiruošti atnaujintų BP diegimui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 • Atsižvelgiant į savivaldybėms rekomenduojamus žingsnius „Kaip veikti diegiant atnaujintas BP“ pagal K. Levino pokyčio modelį, siūloma savivaldybės administracijos, VšĮ Trakų švietimo centro ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms apsvarstyti ir pamodeliuoti atnaujinto ugdymo įgyvendinimo etapus.   

                                    ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO ETAPAI:

                                                           PASIRENGIMO ETAPAS

                              2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ ETAPAS

Regina Žukienė 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                                                

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image