*alt_site_homepage_image*

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Naujienos

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Iš jų Trakų rajono savivaldybei – 2 500 000 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Trakų rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

LYDERYSTĖ VEIKIANT

Susitikimų ir renginių erdvių įranga (aktų salių, mokinių tarybų kabinetų)

Vadovų kompetencijų tobulinimas          

Metodinių tarybų narių mokymai,  

Mokymo strategijų praktinis pritaikymas

Mokinių savivaldos veiklos organizavimas, Mokinių savivaldos narių mokymai, stovyklos

Tėvų motyvavimas ir įtraukimas.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Multisensorinių kambarių įrengimas bei universalių darbo ir laisvalaikio zonų pritaikymas įtraukiajam ugdymui taikant universalaus dizaino principus

Stažuotės įstaigų vadovams ir pedagogams

Mokymai tėvams ir mokiniams.

STEAM UGDYMAS

STEAM mobilios gamtos mokslų laboratorijos įrengimas.

STEAM technologijų ir verslumo ugdymo centro įkūrimas: 5 skirtingų erdvių įrengimas – technologijų ir Fab Lab kabinetas, 3D projektavimo kabinetas, elektronikos  robotikos kabinetas, atsakingo maisto vartotojo ir maisto technologijų laboratorija, tekstilės dizaino studija, informacijos paieškos ir projektavimo erdvė.

STEAM gamtos mokslų laboratorijos (integruota biologijos, chemijos, fizikos laboratorija) įkūrimas.

Gamtos mokslų, matematikos ir technologijų kabinetų turtinimas.

„Žaliosios laboratorijos“ įrengimas.

Robotikos studijos įrengimas.

KULTŪRINIS UGDYMAS

Šiuolaikinės daugiafunkcinės vizualinių menų studijos sukūrimas.

Kūrybiškumo ir saviraiškos erdvės lauke.

Erdvė multifunkciniams poreikiams taikant universalaus dizaino principus.

TINKLAVEIKA

Kolegialių atvirų pamokų organizavimas

Atviri užsiėmimai rajono mokiniams

Bendras STEAM užsiėmimų tvarkaraštis

Švietimo pagalbos teikimo mokyklose algoritmo sukūrimas

Mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo sistema

Rezultatų aptarimo ir patirties pasidalinimo renginiai

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image