*alt_site_homepage_image*

Jei kvapas nemalonus ir pastoviai jaučiamas

Naujienos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), vadovaudamasis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 8 punktu, vykdo kvapų kontrolę gavus prašymą, pareiškimą, skundą.


Lietuvos Respublikoje kvapų valdymą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (toliau – HN 121:2010) ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės (toliau – Taisyklės). HN 121:2010 nustatyta didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore 8 europiniai kvapo vienetai. Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, orui bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkos orui. Taisyklės nustato kvapų kontrolės atlikimo pagrindus ir tvarką.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), vadovaudamasis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 8 punktu, vykdo kvapų kontrolę gavus prašymą, pareiškimą, skundą, kuriame skundžiasi iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamais kvapais gyvenamosios aplinkos ore. NVSC nenagrinėja ne pagal kompetenciją pateiktų skundų, t. y. kai skundžiamasi ne dėl ūkinės komercinės veiklos skleidžiamų kvapų, pvz. iš kaimynų buto, kiemo, komunalinių atliekų konteinerių, tręšiamų laukų, netinkamai tvarkomo mėšlo. Skundai taip pat nenagrinėjami, jei nustatoma, kad buvo atliktas ūkinės komercinės veiklos sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimas, kuriuo apskaičiuota kvapo koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos po kvapo koncentracijos modeliavimo nepakito.

Teikiant skundą pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis. Taip pat būtina pateikti ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą. Skunde reikia nurodyti kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.

Kvapų kontrolė vykdoma keturiais etapais. I etape sudaroma tarpžinybinė komisija, kuri įvertina, ar pareiškėjo gyvenamosios aplinkos ore bei ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra jaučiamas kvapas, ar šis kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ūkine komercine veikla. Jei kvapas yra jaučiamas ir gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla, II kvapų kontrolės etape įvertinama, ar įmonės statiniai atitinka nustatytus statinio saugos ir paskirties reikalavimus, ar nėra technologinio proceso pažeidimų, ar ūkinė komercinė veikla nepažeidžia ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos leidime (licencijoje) nustatytų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų. Jeigu nustatomi pažeidimai, įmonės vadovai įpareigojami juos pašalinti. Jei nenustatomi pažeidimai, tuomet atliekamas III kvapų kontrolės etapas: cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas.

Nustačius pažeidimų II ar III kvapų kontrolės etapuose, kvapo tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai. Nenustačius cheminių medžiagų koncentracijos ore viršijimo, arba tais atvejais, kai cheminių medžiagų identifikuoti neįmanoma, atliekamas IV kvapų kontrolės etapas – kvapo koncentracijos vertinimas.

Šiuo tikslu Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai paima oro mėginius iš taršos šaltinio ir vėliau, modeliavimo būdu, apskaičiuoja kvapo koncentraciją gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkos ore. Tai gana sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas. Jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore viršija 8 europinius kvapo vienetus, ūkinės komercinės veiklos vykdytojas įpareigojamas per 30 kalendorinių dienų pateikti su leidimą (licenciją) ūkinei komercinei veiklai išdavusia institucija bei savivaldybės administracija suderintą kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų planą, kuriame turi būti nurodytos kvapų skleidimą mažinančios priemonės, jų įvykdymo terminai.

Informaciją parengė
Alvydas Mirinavičius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Trakų skyriaus vedėjas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image