*alt_site_homepage_image*

KOKIAIS KITAIS ATVEJAIS GALI BŪTI SKIRIAMA PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA?

  Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, savivaldybei suteikta teisė:

 •  skirti socialinę pašalpą, jeigu vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės kaip 1,1 VRP dydžio (161,70 Eur), tačiau bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neatitinka įstatyme nustatyto reikalavimo;
 • skirti kompensacijas, jeigu išlaidos už būsto šildymą, už faktinį geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekį atitinka įstatymo nustatytus kompensuojamus dydžius, tačiau bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neatitinka įstatymo nustatytų reikalavimų;
 • skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją už didesnį, negu nustatyta įstatyme, naudingojo būsto ploto normatyvą;
 • skirti socialinę pašalpą ir kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims, kurie nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo kreipėsi į teismą, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas;
 • skirti socialinę pašalpą bendrai gyvenantiems asmenims, santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu esant ginčui, atskirai;
 • skirti socialinę pašalpą, jeigu vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį yra lygios 1,1 VRP dydžio (161,70 Eur) arba bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 procentų viršija 1,1 VRP dydžio, arba apskaičiuota socialinė pašalpa yra mažesnė už 1,45 € ir bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo atitinka nustatytą reikalavimą: vienam gyvenančiam asmeniui ir dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio;  penkiems ir daugiau – 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio;
 • skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu jie deklaruoja gyvenamąją vietą jų nuosavybės teise turimame būste arba nuomojasi būstą, kuris Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos arba atskira gyvenamoji patalpa, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos;
 • skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją, jeigu daugiabučio namo buto savininkas, kuris kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos, nedalyvauja svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, nedalyvauja įgyvendinant šį projektą;
 • skirti socialinę pašalpą ir kompensacijas vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, kai jiems piniginė socialinė parama neskiriama, nes vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų laikotarpiu, už kurį buvo skiriama ir (ar) mokama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
 • skirti piniginę socialinę paramą kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kai mirė vienas iš jo tėvų (įtėvių).

VIENKARTINĖ SOCIALINĖ PARAMA

> Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų vienkartinė socialinė parama (vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa) skiriama skurdo, benamystės, ligos, neįgalumo, stichinės nelaimės ir kitais atvejais. 

 • Tikslinė pašalpa skiriama šiais atvejais:

1. stichinės nelaimės (gaisro, potvynio, audros, liūties, pūgos ir pan.), nukentėjus nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam būstui (butui, namui, kolektyvinio sodo namui ar sodybai, jeigu šis būstas deklaruotas kaip asmenų gyvenamoji vieta, asmenys šiame būste faktiškai gyvena ir jie neturi kito jiems nuosavybės teise priklausančio būsto, būsto dalies) ar ūkiniam pastatui (tvartui, kluonui, malkinei, vasaros virtuvei, kiemo rūsiui ar kitam pastatui);

1.1. nukentėjus nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam būstui, atsižvelgiant į patirtus materialinius nuostolius, tikslinės pašalpos dydis – nuo 10 iki 20 VRP dydžio;

1.2. nukentėjus ūkiniam pastatui, atsižvelgiant į patirtus materialinius nuostolius, tikslinės pašalpos dydis – nuo 3 iki 5 VRP dydžio;

1.3. nukentėjus gyvenamajam būstui, kuris nebuvo asmens nuosavybė, tačiau asmenys jame nuolat (ilgiau nei 6 mėnesius) faktiškai gyveno, atsižvelgiant į asmenų patirtus materialinius nuostolius, dėl sugadinto turto, tikslinės pašalpos dydis – nuo 2 iki 5 VRP dydžio.

Stichinės nelaimės atveju tikslinė pašalpa skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo stichinės nelaimės atsitikimo.

2. Ligos atveju (prioritetas teikiamas onkologijos ligomis sergantiems, sunkios operacijos ar traumos atveju);

2.1. susirgus ar sergantiems onkologine liga, jeigu per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas), pateikus minėtas aplinkybės patvirtinančius dokumentus, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 3,5 VRP dydžio, tikslinės pašalpos dydis – nuo 1,5 VRP iki 3 VRP dydžio;

2.2. sunkios operacijos, traumos atveju ir sergantiems kitomis ligomis, pateikus ligą patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius dėl ligos patirtus materialinius nuostolius (čekiai, sąskaitas už 6 mėnesių laikotarpį iki kreipimosi), tikslinės pašalpos dydis – nuo 1 VRP iki 1,5 VRP dydžio.

3. Asmenims, grįžusiems iš pataisos namų, kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigų;

3.1. pirmą kartą atlikus bausmę (ne trumpesne nei 6 mėnesių) pataisos namuose ar grįžus iš kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigos tikslinės pašalpos dydis – 1 VRP dydžio;

3.2. antrą ar paskesniais kartais atlikus bausmę (ne trumpesne nei 6 mėnesių) pataisos namuose ar grįžus iš kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigos tikslinės pašalpos dydis – 0,5 VRP dydžio.

4. Neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, socialinę riziką patyrusiems asmenims kietajam kurui įsigyti, kai jie dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Įstatyme nustatyta tvarka (asmenims, įtrauktiems ar neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Trakų rajono savivaldybėje, kai būstas, kuriame asmenys deklaruoja savo gyvenamąjį vietą yra sunaikintas (sudegęs ir pan.) ir kt.) ir jų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio, tikslinės pašalpos dydis – iki 2 VRP dydžio.

5. Asmens tapatybės dokumentų vagystės ar jų sutvarkymo atveju, tikslinės pašalpos dydis – nuo 0,5 iki 1 VRP dydžio.

6. 100 ir daugiau metų sukakties proga, tikslinės pašalpos dydis – iki 1,5 VRP dydžio.

7. Įsiskolinimui už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį ir (ar) elektros energiją padengti, pervedant lėšas šilumą būsto šildymui, geriamąjį ir karštą vandenį bei elektros energiją tiekiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, tikslinės pašalpos dydis – iki 1 VRP dydžio.

8. Iš dalies apmokėti kompensacinių priemonių (akinių, lęšiukų ir kt.) įsigijimą (jeigu šios priemonės yra nekompensuojamos) asmenims, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2 VRP dydžio, tikslinės pašalpos dydis – iki 1,5 VRP dydžio.

9. Apmokėti būtiniausius būsto remonto, stogo remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, nuotekų ištraukimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus ir kt. smulkioms išlaidoms padengti, susijusioms su būsto pagerinimo darbais, tikslinės pašalpos dydis – iki 2 VRP dydžio.

 • Periodinė pašalpa skiriama:

1. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, asmenims neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas. Periodinė pašalpa iki 1 VRP dydžio per mėnesį skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesiams.

2. Kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesiai. Periodinės pašalpos dydis – mokama kredito ir palūkanų suma, bet ne didesnė kaip 0,5 VRP dydžio per mėnesį

3. Patekus į itin sunkią materialinę padėtį, kai asmenys dėl objektyvių priežasčių (neįgalumo, senatvės, netekus artimojo giminaičio, nedarbo ir pan.) negali patenkinti būtiniausių poreikių, ir pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio, 6 mėnesiams iki 0,5 VRP dydžio.

 • Sąlyginė pašalpa skiriama:

1. įsiskolinimui už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį ir (ar) elektros energiją padengti, pervedant lėšas šilumą būsto šildymui, geriamąjį ir karštą vandenį bei elektros energiją tiekiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, su sąlyga, kad asmuo pats sumokės dalį įsiskolinimo ne mažiau kaip 30 procentų savo gaunamų pajamų. Sąlyginės pašalpos dydis – nuo 1,5 iki 2,5 VRP dydžio.

2. Asmenims, patyrusiems socialinę riziką, turintiems priklausomybę psichotropinėms medžiagoms, detoksikacijai, gydymui ar reabilitacijai pagal Minesotos, Dvylikos žingsnių ar panašias programas. Sąlyginės pašalpos dydis – nuo 1 iki 1,5 VRP dydžio.

3. Asmenims, kurie pagal gydytojų ar seniūnijos specialistų rekomendacijas pradeda gydytis nuo užkrečiamųjų ar kt. ligų. 1 VRP dydžio sąlyginę pašalpą skiriama gydymosi ar reabilitacijos metu ir po gydymo ar reabilitacijos.

 •  Vienkartinė pašalpa skiriama:

1. sergant lėtinėmis ligomis, vienkartinės pašalpos dydis –  iki 0,5 VRP dydžio.1. sergant lėtinėmis ligomis, vienkartinės pašalpos dydis –  iki 0,5 VRP dydžio.

2. Įsigyti būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų ar kitų daiktų, vienkartinės pašalpos dydis –  nuo 0,5 iki 1,5 VRP dydžio.

3. Skurdo, benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės pašalpos būtinumą, vienkartinės pašalpos dydis – iki 1,2 VRP dydžio. 

√ Dėl vienkartinės socialinės paramos gali kreiptis asmenys, kurių vidutinės gaunamos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį (atskirais Apraše nurodytais atvejais – 3,5 VRP dydžio per mėnesį). Vienkartinė socialinė parama, nevertinant pajamų ir turto, teikiama tais atvejais, kai nėra sąlygų įvertinti pajamų ir turto (asmuo grįžęs iš pataisos namų, stichinės nelaimės atveju). 

√ Vienkartinė socialinė parama aukščiau numatytais atvejais ir dydžiais teikiama, atsižvelgiant į situacijos aplinkybes, pateikus šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus, vieną kartą per kalendorinius metus.

√ Vienkartinė socialinė parama skiriama pagal sprendimo priėmimo metu galiojusį VRP dydį.  Didesnio dydžio, savivaldybės tarybos tvarkoje nenumatytais atvejais ir dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus vienkartinė socialinė parama teikiama Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Socialinės paramos skyriaus teikimu atsižvelgiant į seniūnijos Socialinės paramos komisijos išvadas ir (ar) rekomendacijas.

Vienkartinė socialinė parama neteikiama šiais atvejais:

1. nustačius, kad asmenys pateikė neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, turtą arba nepateikė paramos pagrįstumą įrodančių dokumentų;

2. kai asmenys seniūnijos specialistui ir (ar) Skyriaus specialistui nesudaro galimybės patikrinti jų gyvenimo sąlygas, pajamas, turtą, užimtumą ir kitas aplinkybes;

3. kai vienkartinės socialinės paramos teikimas nėra gyvybiškai būtinas, t. y., asmenys gali be jos išsiversti;

4. kai asmenų vidutinės gaunamos pajamos per mėnesį vienam asmeniui viršija 2,5 VRP dydį per mėnesį (atskirais Tvarkoje nurodytais atvejais – 3,5 VRP dydį per mėnesį);

5. kai asmenys atsisako atlikti visuomenei naudingą veiklą.

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo dėl vienkartinės socialinės paramos kreipiasi į seniūnijos specialistus arba į Socialinės paramos skyrių, pateikdami nustatytos formos prašymą VIENKARTINĖ PARAMA; SP-1 forma ir kitus būtinus dokumentus (priklausomai nuo aplinkybių):

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. asmens (bendrai gyvenančių asmenų) pažymas apie visas gaunamas pajamas, nurodytas Įstatymo 17 straipsnyje, išskyrus duomenis gaunamus iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;

3. pažymą iš priešgaisrinės apsaugos tarnybos;

4. nukentėjusio nuo stichinės nelaimės būsto, ūkinio pastato ar turto nuotraukas;

5. pažymą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją, receptus, vaistų pirkimo čekius, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, patvirtinančius gydymo metu patirtas išlaidas, kompensacinių priemonių įsigijimo išlaidas (ne senesnius nei 6 mėnesių) ir pan.;

6. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (pažymą iš policijos (apie vagystės atvejį), pažymos apie turto sugadinimo ir kt. atvejus);

7. čekius, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas išlaidas įsigyjant buitinę techniką, namų apyvokos daiktus ir kitus daiktus ar remontuojant būstą patirtas išlaidas;

8. pažymos iš įkalinimo įstaigos apie bausmės atlikimą kopiją;

9. dokumentus (pažymas, sąskaitas ir pan.) patvirtinančius turimą įsiskolinimą už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį bei elektros energiją;

10. dokumentus (pažymas, sąskaitas ir pan.) patvirtinančius dalies įsiskolinimo už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį bei elektros energiją apmokėjimą;

11. buities tyrimo aktą, kurį surašo seniūnijos specialistas;

12. kitus dokumentus pagal Socialinės paramos skyriaus pareikalavimą.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image