*alt_site_homepage_image*

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 7970/0004:616; :617; :618; :619; :620), TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., SENOJO TARPUPIO K., LUKNOS G.12; 14; 14A; 14B; 14C DETALIOJO PLANO RENGIMĄ


TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., SENOJO TARPUPIO K., LUKNOS G. 12; 14; 14A; 14B; 14C DETALIOJO PLANO RENGIMO

2021 m. d. Nr. P2E-
Trakai

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamas į UAB ,,Remarko“ (veikiančio pagal įgaliojimą) prašymą:
             1.O r g a n i z u o j u žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., Luknos g. 12; 14; 14A; 14B, 14C detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) rengimą. Planavimo tikslai – žemės sklypų, kadastro Nr. 7970/0004:616; :617; :618; :619; :620, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., Luknos g. 12; 14; 14A; 14B; 14C pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas, sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų bei servitutų nurodymas.
               2.Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.
               3.N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
               4.N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

           Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.


Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2021-06-28 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image