*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., LENTVARIO M. (KAD. NR. 7944/0002:1024, 7944/0002:263, 7944/0002:1091) DETALIOJO PLANO (REG. NR. T00043305) KOREGAVIMO

2022 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamas į UAB ,,Retroshtern“ prašymą:
1. O r g a n i z u o j u žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario m. (kad. Nr. 7944/0002:1024, 7944/0002:263, 7944/0002:1091) detaliojo plano (reg. Nr. T00043305) koregavimą (toliau – Detalusis planas). Planavimo tikslai – nekeičiant esamo žemės sklypo Nr. 3 paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Lentvario miesto bendrojo plano sprendiniais, nustatyti statybos ribą, statybos zoną.
2. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.
3. N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-01-28 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image