Iš viso rezultatų:

Įsakymo projektas dėl žemės sklypų (žemės skl. kad. Nr. 7940/0006:246, 7940/0006:247, 7940/0006:250) detaliojo plano (reg. Nr. T00080441) koregavimo

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., NAUJOJO LENTVARIO K. (KAD. NR. 7940/0006:246, 7940/0006:247, 7940/0006:250) DETALIOJO PLANO (REG. NR. T00080441) KOREGAVIMO

2022 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamas į UAB ,,Micron“ prašymą:
1. O r g a n i z u o j u žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k. (kad. Nr. 7940/0006:246, 7940/0006:247, 7940/0006:250) detaliojo plano (reg. Nr. T00080441) koregavimą apie 4,5 ha teritorijos dalyje, kurią sudaro žemės sklypai kad. Nr. 7940/0006:961, 7940/0006:960, 7940/0006:950, 7940/0006:951, 7940/0006:948, 7940/0006:947, 7940/0006:946, 7940/0006:949, 7940/0006:959, 7940/0006:958, 7940/0006:957, 7940/0006:956, 7940/0006:955, 7940/0006:954, 7940/0006:953, 7940/0006:952 (toliau – Detalusis planas). Planavimo tikslai – nurodytų žemės sklypų naudojimo būdo keitimas, sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų, servitutų nustatymas.
2. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.
3. N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-01-28 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis