*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., ŽUKIŠKIŲ K., KAD. Nr. 7984/0003:462, DETALIOJO PLANO RENGIMO
2022 m. vasario d. Nr. P2E-
Trakai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamas į V. M. ir J. M. prašymą:

1.O r g a n i z u o j u žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., kad..Nr. 7984/0003:462, detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), rengimą. Planavimo tikslai – žemės sklypo, kadastro Nr. 7984/0003:462, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei žemės sklypo padalinimas, teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.

2.Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.

3.N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

4.N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-03-03 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image