Iš viso rezultatų:

Įsakymo projektas dėl žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., Parko g. 6, detaliojo plano, reg. Nr. T00043878, keitimo

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., PARKO G. 6, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00043878, KEITIMO

2022 m. vasario d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamas į fizinio asmens:
1. O r g a n i z u o j u žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., Parko g. 6, detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), reg. Nr. T00043878, keitimą. Planavimo tikslai – žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0002:302, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., Parko g. 6, pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, žemės sklypo būdų, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų bei servitutų nurodymas.
2. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo.
3. N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-03-21 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis