*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., ONUŠKIO SEN., BIČIŪNŲ K., REG. NR. 79/19472 IR REG. NR. 79/13229, DETALIOJO  PLANO, REG. NR. T00002381, KOREGAVIMO

2022 m.       d.    Nr.  P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamas į privataus asmens prašymą:  

1. O r g a n i z u o j u   Trakų r. sav., Onuškio sen., Bičiūnų k., reg. Nr. 79/19472 ir reg. Nr. 79/13229, detaliojo  plano, reg. Nr. T00002381 koregavimą (toliau – Detalusis planas). Planavimo tikslai – Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (kad. Nr. 7950/0003:65 ir  kad. Nr. 7950/0003:226) sujungimas, dalies žemės sklypo (0,6530 ha) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą/gyvenamąją teritoriją (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją), privalomojo teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas, sklypų suformavimas, įvertinant žemės sklypo dalies atidalijimą dėl įsiterpusio keliuko - kito naudotojo žemės.

2. Į p a r e i g o j u   Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.

3. N u r o d a u,   kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

4. N u s t a t a u,   kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-08-16 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image