*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., NAUJOJO LENTVARIO K., (KADASTRO NR. 7940/0006:520), DETALIOJO PLANO, PERTVARKYTO FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTU DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO 

2022 m.       d.    Nr.  P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. P2E-487 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Dovilei Daudaitei“ ir atsižvelgdamas į fizinio asmens prašymą:  

1. O r g a n i z u o j u   žemės sklypo Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k. (kad. Nr. 7940/0006:520) detaliojo plano (reg. Nr. T00080747) koregavimą apie 0,2600 ha teritorijos dalyje, kurią sudaro žemės sklypas kad. Nr. 7940/0006:596, (toliau – Detalusis planas). Planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, perplanuoti detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus, pagal patvirtintą formavimo pertvarkymo projektą, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų, servitutų, statybos ribos, statybos zonos nustatymas.

2. Į p a r e i g o j u   Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano koregavimo.

3. N u r o d a u,   kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

4. N u s t a t a u,   kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-06-27 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image