*alt_site_homepage_image*

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., DĖDELIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00046988, KEITIMOĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., DĖDELIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00046988, KEITIMO
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., DĖDELIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00046988, KEITIMO
2020 m. d. Nr. P2E-
Trakai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 punktu, 318.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamas į UAB ,,Circle K Lietuva“ prašymą:
1. O r g a n i z u o j u žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), reg. Nr. T00046988, keitimą. Planavimo tikslai – žemės sklypų, kadastro Nr. 7940/0003:2223, 7940/0003:2029, 7940/0003:1095 Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., apjungimas, teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.
2. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo.
3. N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2020-03-30 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image