*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., AUKŠTADVARIO SEN., DRABUŽININKŲ K., KADASTRO NR. 7920/0007:20, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00002676, KEITIMO

2019 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312, 313, 317 punktais ir atsižvelgdamas į piliečių prašymą:
1.O r g a n i z u o j u žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kadastro Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), reg. Nr. T00002676, keitimą. Planavimo tikslai – žemės sklypų suformavimas buvusios sodybos atstatymui. Formuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypus ir kitos paskirties žemės sklypus gyvenamajam namui ir jo priklausiniams eksploatuoti.
2.Į p a r e i g o j u Architektūros skyriui parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo.
3.N u r o d a u, kad Detaliojo plano keitimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
4.N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2019-12-19 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image