*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0002:303, TRAKŲ R. SAV., LENTVARIO SEN., RAČKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00043878, KEITIMO RENGIMO

2023 m. d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą:

1. P r i t a r i u planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0002:303, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043878, keitimo rengimą.

2. O r g a n i z u o j u žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0002:303, Trakų r. sav., Lentvario sen., Račkūnų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043878, keitimo rengimą. Planavimo tikslai – keisti žemės sklypų, kadastro Nr. 7970/0002:503, kadastro Nr. 7970/0002:502, kadastro Nr. 7970/0002:501, kadastro Nr. 7970/0002:500, kadastro Nr. 7970/0002:499, kadastro Nr. 7970/0002:498, ribas, plotus, nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.

4. N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. nuo šio įsakymo paskelbimo Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. natalja.ivanova@trakai.lt, audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image