*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO LENTVARIO MIESTO PLĖTROS ZONOS (TVARKYMO ZONOS NR. 17) TERITORIJOS DALIES - RAČKŪNŲ KRYPTIMI, DETALIOJO PLANO, REG. T00079486, T02 TVARKYMO ZONOS, DETALIOJO PLANO RENGIMO

2023 m. d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą:

1. P r i t a r i u planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Lentvario miesto plėtros zonos (tvarkymo zonos Nr. 17) teritorijos dalies - Račkūnų kryptimi, detaliojo plano, reg. T00079486, T02 tvarkymo zonos, detaliojo plano rengimą.

2. O r g a n i z u o j u Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Lentvario miesto plėtros zonos (tvarkymo zonos Nr. 17) teritorijos dalies - Račkūnų kryptimi, detaliojo plano, reg. T00079486, T02 tvarkymo zonos, detaliojo plano rengimą. Planavimo tikslai – žemės sklypo dalijimas, teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų nustatymas.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.

4. N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. nuo šio įsakymo paskelbimo Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. natalja.ivanova@trakai.lt, audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image