*alt_site_homepage_image*
Paslaugos pavadinimas Išaiškinimas dėl nesudėtingojo I/II gr. pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos, be statybos leidimo, galimybės
Paslaugos apibūdinimas Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ VI skyriumi
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo Informacija ir dokumentai, kuriuos pateikti:
-prašymą (atsisiūsti) ;
- įgaliojimą, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo;
- žemės sklypo planą, patvirtintą NTR;
- statinio nuosavybės dokumentų, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas;
- esamo statinio/-ių kadastrinių duomenų bylos kopiją;
Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Architektūros skyrius
Papildoma informacija

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priede nurodyta, kad ,,1. Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41] – statant I grupės nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines);


1.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje
teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį;


1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;


1.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;


1.5. statant II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas [8.28] nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus.“

Atkreipiame dėmesį, VTPSI parengusi klausimyną dėl Statybą leidžiančių dokumentų privalomumo statant naujus statinius:


http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/416549?lang=lt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu.

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu dokumentai@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image