*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 55 486, el.paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6, LT-02300, Vilnius, +370 664 88458, el.paštas: projektai@vilniauskarjerai.lt

Plano rengėjas: UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8-402, Vilnius, kurią atstovauja direktorius Linas Naujokaitis, tel. +370 687 31996, el. p. linasnauj@gmail.lt. projekto vadovė – Alicija Grigūnienė,  tel. +370 616 54009, el. p. alicija@formatogrupe.lt.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. S1E-152 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO URBANISTINIO PRIORITETO 79, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 97, 98, 99 KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONŲ VIETOVĖS LYGMENS BENDRŲJŲ PLANŲ RENGIMO“.

Planavimo darbų programa patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. P2E-540 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 97 kraštovaizdžio tvarkymo zonos vietovės lygmens bendrojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“. (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-79-22-692).

Planuojamos teritorijos adresas – apie 108 ha Žūkų k. dalis, esanti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 97 kraštovaizdžio tvarkymo funkcinėje zonoje.

Planavimo terminai – 2022 – 2024 m.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – vietovės lygmens bendrasis planas.

Plano rengimo tikslai: 

- detalizuoti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius;

- sudaryti sąlygas darniai planuojamų teritorijų raidai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

- derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamose teritorijose sąlygų;

- nustatyti planuojamų teritorijų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;

- numatyti teritorijų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.

Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas bus informuojama papildomai.

Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui  raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu bendrojo plano sprendinių projektu bus paskelbta atskirai vėliau.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image