*alt_site_homepage_image*

Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Parengti žemės sklypo, kadastro Nr. 7984/0003:462, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., detalųjį planą: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus.
Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sklypus, numatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei servitutus
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
2022-03-15 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas“ Dėl žemės sklypo Trakų r.sav.,Trakų sen., Žukiškių lk., kad. Nr, 7984/0003:462 detaliojo plno rengimo“ Nr.: P2E-242.
2022-04-04 Inicijavimo sutartis Nr.:T3E-6.

Strateginis pasekmių vertinimas (SPAV): neatliekamas

Detaliojo plano organizatorius:
Trakų r. sav. Administracija. Vytauto g. 33, Trakai.
Planavimo iniciatorius:
Privatūs asmenys: V.M., J.M.
Projekto rengėja:
UAB „Trakuva“ . Vytauto g.16, Trakai. Proj. vadovė: Filomena Kvedaravičienė. Tel: 8-699-65971.
Kontaktinis asmuo: arch. Sonata Kučinskaitė. tel: 8-699-39313.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-22-266.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti galima nuo 2023-06-06 Trakų r.sav.interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Detaliojo plano sprendiniai pakoreguoti pagal:
1. Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktas pastabas:

1. Įvažiavimus į sklypus organizuoti iš nagrinėjamos teritorijos ribos įrengiant vieną įvažiavimą iš Miško g.
Įvažiavimą į projektuojamą sklypą Nr. 13 neplanuoti iš sklypo Nr. 18.

Į pastabą atsižvelgta. Įvažiavimo į sklypą Nr. 13 vieta pakoreguota.

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 41 ir 42 straipsniuose reglamentuotos vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jų dydžiai. Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatyme reglamentuota, kad nuotekų tvarkymo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai
tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Tikslinti brėžinį.
Į pastabą atsižvelgta. Brėžinys patikslintas.

3. Tikslinti sklypams nustatytą rodiklį - užstatymo tankį. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“.

Į pastabą atsižvelgta. Sklypams nustatytas užstatymo tankis neviršija STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytų maksimalių leistinų verčių.

4. Paaiškinti servituto Nr. 105 nustatymo tikslą - Statinių servitutas. CK 4.122 straipsnis.
Į pastabą atsižvelgta. Statinių servituto atsisakyta

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktas pastabas:

1. Gaisrinis rezervuaras iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško yra didesniu kaip 1000 m atstumu; (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo taisyklės p. 67.3)

Pastaba priimta. Gaisriniai rezervuarai yra numatomi sklype Nr. 15. Iki jų saugomo pastato perimetro tolimiausio taško bus apie 270 m.

2. Aklakeliai ties sklypais Nr. 10 ir Nr. 7 bei Nr. 4 ir Nr. 1 nesibaigia 12x12 m aikštele gaisrinei technikai manevruoti. (Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų p. 148.7)

Pastaba priimta. Perspektyvinė kvartalinė gatvė baigiasi akligatviu, kuriame numatoma didesnė, negu 12 mx12 m. apsisukimo aikštelė.
Rengiant techninius projektus, privaloma numatyti kietos dangos aikšeles (2.5 x12 m) sklypuose Nr. 2, 5, 8, 11 taip, kad kartu su gatve susidarytų 12x12 m apsisukimo aikštelė gaisriniams automobiliams manevruoti akligatviuose.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image