Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą

Informuojame apie parengtą Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) rengiamas nebuvo.

Teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) pavadinimas: Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas.

Planuojama teritorija: Trakų rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis: Specialusis planas.
Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@ltrakai.lt
Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. S1E-127 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo‘‘.
Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“. Adresas – Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas el. paštas [email protected] Projekto vadovas – Laurynas Byla, mob. Tel. (8 618) 07879, el. paštas: byla.laurynas@gmail.com

Planavimo tikslai ir uždaviniai.

Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
Numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
Nurodyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius;
Nurodyti, kokius reikia atlikti tyrimus ir galimybių studijas. Planavimo organizatorius gali numatyti atlikti: dirvožemio, grunto sudėties ir taršos tyrimus; grunto vandens lygio ir svyravimo tyrimus; nurodo tyrimus, įvertinančius planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei tokie tyrimai neatlikti ir nepakankami; kitus tyrimus, reikalingus plano rengimui;
Papildomai gali numatyti galimybių studijų parengimą siekiant nustatyti teritorijų planavimo sąlygas (toliau – planavimo sąlygos), parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Pastabas galima teikti planavimo organizatoriui ir TPD rengėjui.

Su parengtu planu galima susipažinti skelbime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo kontaktais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje internetiniu adresu https://www.tpdris.lt, TPD numeris S-RJ-79-19-606

Darbų atlikimo terminai: pradžia – 2019 m. – 2022 m.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): rengiant Specialiojo plano keitimą atliekamas nebuvo (Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 6.1, 7.1 ir 8.1 papunkčiais ir Specialiojo plano Planavimo darbų programa, Planavimo organizatorius nusprendė, kad nereikia atlikti Trakų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.)

Supažindinimo laikotarpis su pateiktais sprendiniais prasideda 2022 m. birželio 6 d. ir baigiasi 2022 m. birželio 20 d. (skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje).

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis