Iš viso rezultatų:

Informacija apie Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengėsprendimo dėl Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą

Projektas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMASDĖL TRAKŲ RAJONO MARGIO TELKINIO I SKLYPO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2022 m.     d. Nr. Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus UAB „Vilniaus karjerai“ 2022 m. birželio 15 d. prašymą Nr. VKP-14,

n u s p r e n d ž i u  pradėti rengti Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo planą, kurio planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius Giedrius Giparas
Parengė S. Danielius

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. liepos 15 d; 

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S.Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2022 m. liepos 15 d.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis