Iš viso rezultatų:

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Trakų miesto aplinkkelio tiesimo galimybių poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 51 527, faks. (8 528) 53 140; el. paštas info@trakai.lt.
 
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas - UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. +370 22 31 86; faks. +370 20 52 27; el. paštas info@kelprojektas.lt.
 
PŪV pavadinimas – Trakų miesto aplinkkelio tiesimas.
 
PŪV vieta – Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė, Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijos.
 
PŪV aprašymas – Trakų miesto aplinkkelio su jungiamaisiais keliais tiesimas, siekiant nukreipti tranzitinio autotransporto srautus nuo Trakų miesto. Aplinkkelio charakteristikos: aplinkkelio charakteristikos: kelio reikšmė – magistralinis; eismo juostų skaičius – 2; kelio ilgis ~5,87 km, juostos plotis ≥ 22,0 m, apsaugos zonos plotis 70 m, sankasos plotis 11,0 m; važiuojamosios dalies plotis 8,0 m. Sankryžos su krašto keliais bei keliu Vilnius-Prienai-Marijampolė vakarinėje dalyje – vieno lygio žiedinės, o rytinėje dalyje – „turbo“ žiedinė; rengiami jungiamieji keliai su nuovažomis į sklypus.
 
Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas. Nutiesus aplinkkelį Numatyta įrengti ~860 m triukšmo užtvarų. Taip pat numatoma kompensacinė priemonė – pylimo įrengimas ir želdinių įveisimas ~ 660 m ilgio ir iki 8 m pločio juostoje prieš Babriškių gyvenvietę. Lietaus vandens nuo kelio nuvedimas numatomas į pakelėje formuojamus griovius, kurie bus apželdinami žole. Įrengiant žiedines sankryžas numatytas žiedinių sankryžų, bei laisvų plotų (kur įmanoma) apželdinimas, pasodinant pavienių želdinių ar jų grupių (atsižvelgiant į eismo saugumo, topografijos ir kt. aspektus). Trakų miesto aplinkkelis bus aptvertas tinklo tvora, neleidžiančia laukiniams gyvūnams patekti ant važiuojamosios kelio dalies, bei įrengti požeminiai praėjimai laukinių gyvūnų migracijai. Tinklo tvoras laukiniams gyvūnams numatyta tverti naudojant medinius kuolus, nenaudojant ryškių, blizgančių ar su aplinka kontrastuojančių spalvinių sprendimų. Numatytos įrengti pralaidos ar sankirtos (specialūs praėjimai žmonėms). Numatytos aplinkosauginės priemonės statybos darbų metu.
 
Pateiktos PAV subjektų išvados. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2014-12-08 raštu Nr. 12(12.30)-2-15314 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė. Trakų rajono savivaldybės administracija 2014-11-28 raštu Nr. AP3-4530 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė. Nurodė, jog prioritetinė trasa – IIA variantas. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys 2014-11-21 raštu Nr. (9.38.-V)2V-1242 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV pritarė. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2014-05-13 raštu Nr. (24)3-191(8.150.-24) informavo, jog poveikio aplinkai vertinimo programai pastabų neturi ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėti nepageidauja. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos išnagrinėjusi PAV ataskaitą 2014-12-10 raštu Nr. (4)-V3-2846(7.21) pritarė Trakų miesto aplinkkelio II ir IIa aplinkkelio trasų variantui ir nepritarė I aplinkkelio trasos variantui.
 
Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Skelbimai apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą supažindinimą buvo skelbiami: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-09-05), Trakų rajono laikraštyje „Galvė“ (2014-09-05), Trakų rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2014-09-02) Trakų seniūnijos skelbimų lentoje (2014-09-02) ir Senųjų Trakų seniūnijos skelbimų lentoje (2014-09-02), 2014-09-02 Trakų rajono savivaldybės tinklapyje, 2014-09-05, UAB „Kelprojektas“ tinklapyje. Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai ir UAB „Kelprojektas“ I. Kanto g. 25, Kaunas. Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2014 m. rugsėjo 23 d., 18.00 val., Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje (adresu: Vytauto g. 33, Trakai). Protokolas 2014-09-30 viešai paskelbtas www.kelprojektas.lt, www.trakai.lt, nusiųstas Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijoms. Agentūra, prieš priimdama sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, pakvietė PAV proceso dalyvius į viešą susirinkimą, kuriame buvo svarstomos PAV proceso metu gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai. Susirinkimas įvyko 2015-02-25 d. 1030 val. Agentūroje (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, kolegijų salė, 4 aukštas).
 
Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: PŪV – Trakų miesto aplinkkelio IIa alternatyvos tiesimas - leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir įvykdžius sprendime nustatytas sąlygas (Aplinkos apsaugos agentūros 2015-03-18 raštas, Nr. (15.8)-A4-2763). 
 
Susipažinti su priimtu sprendimu galima: Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) arba UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, Kaunas).

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus 2015-03-18 sprendimas Nr. (15.8)-A4-2763, dėl Trakų miesto aplinkkelio tiesimo galimybių

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis