*alt_site_homepage_image*

Informacija apie preliminarius projekto „Želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projekto rengimas“ sprendinius ir viešą jų pristatymą

Trakų rajono savivaldybės administracija informuoja apie preliminarių projekto „Želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projekto rengimas“ sprendinių ekspoziciją ir numatomą viešą jų pristatymą (svarstymą).

 

Projekto apimtyje siekiama atnaujinti ir sutvarkyti Trakų miesto želdinius, esančius kultūros paveldo teritorijose, miesto funkcinėse zonose, gatvėse ir kitose viešose erdvėse, parkuose, skveruose bei vandens telkinių pakrantėse; bendras numatomos tvarkyti teritorijos plotas – 9,7 ha.

Projekte numatomos tokios priemonės ir darbai: esamų želdinių tvarkymas ir naujų želdinių kūrimas; želdyno sanitarinės būklės gerinimas; genėjimas ir medžių gyvybingumo palaikymas; invazinių augalų rūšių naikinimas; mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių įrengimas. Preliminariai numatoma, kad projekto sprendiniai taip pat apims pėsčiųjų takų įrengimą (rekonstravimą). Siekiant atkurti vietos tapatumo išsaugojimo funkcijas numatoma atstatyti medinį pėsčiųjų tiltą (lieptą) iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere.

Preliminarūs projekto sprendiniai pavaizduoti pridedamose schemose, kurios viešai eksponuojamos Trakų r. savivaldybės internetiniame puslapyje.

Želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projekto sprendinius numatoma įgyvendinti pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“.

Visi suinteresuoti asmenys iki 2019 m. gegužės 20 d. kviečiami teikti pasiūlymus dėl preliminarių projekto sprendinių. Pasiūlymai teikiami projekto rengėjams – UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, raštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę ir kitus kontaktinius duomenis. Visi gauti pasiūlymai bus išnagrinėti ir apibendrinti specialioje visuomenės dalyvavimo ataskaitoje; į juos pagal galimybes bus atsižvelgiama tikslinant projekto sprendinius.

Viešas preliminarių sprendinių pristatymas (svarstymas) įvyks 2019 m. gegužės 20 d., 17.30 val. Trakų savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai).

Jo metu bus pristatyti preliminarūs sprendiniai, apibendrinti numatomi darbai bei jų įgyvendinimo galimybės, aptarti iki pristatymo gauti visuomenės pasiūlymai. Kviečiame dalyvauti!

Projekto „Želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projekto rengimas“ sprendiniai čia

Architektūros skyriaus informacija
 
Danos Buinickaitės nuotr. 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image